Zasiłek chorobowy za każdy jeden dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wynosi zaledwie 10,00 zł (kwota ta obowiązuje od 24.06.2009 r.), natomiast od stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług wynosi 13 złotych brutto – zauważyli w interpelacji posłowie Jarosław Sachajko, Norbert Kaczmarczyk, Paweł Szramka, Maciej Masłowski, Wojciech Baku. Jak dodali posłowie, rolnik musi za 10 zł dziennie utrzymać się, ale i zapewnić dalsze funkcjonowanie gospodarstwa: „Tworzy się sytuacja absurdalna i wysoce krzywdząca dla rolnika, który otrzymuje zaledwie 10 zł zasiłku chorobowego za dzień, podczas gdy pracownikowi musi zapłacić 13 zł brutto za godzinę pracy”.

Posłowie skierowali zatem do ministra rolnictwa pytania: „Czy zdaniem Pana Ministra obecne regulacje prawne zapewniają rolnikom prawo do odpowiedniej wysokości świadczenia na wypadek niezdolności do pracy? Czy Ministerstwo zamierza podjąć pracę w celu wprowadzenia regulacji prawnych zapewniających sprawiedliwe i adekwatne do obecnego stanu stawki zasiłku chorobowego dla rolników?”

Minister Krzysztof Jurgiel przypomniał w odpowiedzi, że „Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie stanowi samofinansujący się element ubezpieczenia społecznego rolników w ramach Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR). Oznacza to, że składki ubezpieczonych muszą sfinansować wydatki na świadczenia z tego ubezpieczenia. Zgodnie z ww. ustawą budżet państwa gwarantuje jedynie wypłaty z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników”.

I – jak podkreśla minister – to nie rząd, ale Rada Rolników czuwa nad równowagą finansową Funduszu Składkowego. Chociaż wysokość zasiłku określa w rozporządzeniu minister właściwy do spraw rozwoju wsi, musi uwzględniać wnioski Rady Rolników i uzgadniać z Radą Rolników projekt stosownych zmian w zakresie wysokości świadczeń, mając na uwadze stan finansów Funduszu Składkowego.

 „Na polecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w bieżącym roku FSUSR przeprowadził kalkulacje w kierunku podwyższenia świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Wynika z nich, iż podwyższenie powyższych świadczeń byłoby możliwe jedynie w powiązaniu ze wzrostem składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. W związku z powyższym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się w tej sprawie do Rady Rolników o podjęcie czynności, zgodnie z jej uprawnieniami” – wskazuje minister.