Wczoraj do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Projekt „ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie przez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, wprowadzając podwyższone stawki taryfowe, do których będą stosowane dopłaty z budżetu państwa. Zmiana ustawy zapewni i upowszechni sprzedaż umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zawierających pakiety rodzajów ryzyka”.

Dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych będą stosowane w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

Dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw.

W przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw dla umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą stosowane do powyższych wysokości sumy ubezpieczenia, natomiast pozostałą część składki w całości zapłaci producent rolny.

W przypadku umowy ubezpieczenia od pojedynczego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka, po przekroczeniu powyższych stawek taryfowych dopłaty nie będą przysługiwały.

Projektowane zmiany ustawy mają na celu upowszechnienie ubezpieczeń pakietowych, przy czym zachowana zostanie możliwość wyboru przez producenta rolnego pojedynczego rodzaju ryzyka do ubezpieczenia – podaje rząd w uzasadnieniu projektu.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki, przy określeniu przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia. W przypadku przekroczenia tej stawki dopłaty nie będą przysługiwały.