Zgodnie z opisem, celem projektu jest zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków m.in dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, posiadaczy gospodarstw, a także umożliwienie Inspekcji Weterynaryjnej zakazania lub ograniczenia możliwości utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze, jak również wprowadzenia sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie takich zakazów, nakazów i ograniczeń oraz niewypełnianie obowiązków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Więcej: Co przyjął rząd, jeśli chodzi o zwalczanie ASF?

Większy odstrzał dzików i zakaz hodowli świń będą możliwe

Projekt wprowadza przepisy, zmierzające do szybszego umiejscowienia choroby i zebrania istotnych danych epizootycznych – wprowadza przy podejrzeniu choroby zakaźnej wśród zwierząt wolno żyjących obowiązek m.in. przekazywania informacji o znacznej liczbie nagłych padnięć, uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do zwłok zwierzęcych oraz udzielania informacji, wyjaśnień i niezbędnej pomocy organom Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej, będzie mógł nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie działań w celu umożliwienia wykonania przez myśliwych odstrzału sanitarnego dzików na danym obszarze lub zakazać działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie takiego odstrzału.

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt może zaistnieć konieczność nakazania określonych czynności na obszarze innego powiatu. Wskazane przepisy mają pozwolić na wdrożenie działań związanych ze zwalczaniem ognisk choroby zakaźnej, w szczególności na zmobilizowanie wymienionych w przepisie podmiotów do podjęcia określonych w decyzji administracyjnej czynności, jak np. zorganizowanie transportu padłych i zabitych zwierząt, ich utylizacji, a także uboju zwierząt i ewentualnego przetworzenia ich mięsa w celu inaktywacji czynnika zakaźnego. Podmiotom, o których mowa w tym przepisie, przysługiwać będzie zwrot poniesionych nakładów ze środków budżetu państwa.