25 września 2015 r. ukazało się rozporządzenie ministra rolnictwa, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. Z powodu planowanych po raz pierwszy wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich dodano do niego ustalenie dotyczące tego, komu można przekazać zaliczki:

 „§ 15a. 1. Zaliczka na poczet płatności bezpośrednich może być wypłacona rolnikowi:

1) który nie został wytypowany do kontroli na miejscu;

2) do którego nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy”. 

Teraz minister rolnictwa uznał ten zapis za zbędny i przygotował projekt rozporządzenia uchylającego go. Powód? Nie jest nim wcale rezygnacja z weryfikacji kwalifikowalności. W uzasadnieniu podano: „Zgodnie z art. 75 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1306/2013, zaliczki na poczet płatności bezpośrednich dokonuje się po zakończeniu weryfikacji warunków kwalifikowalności do danej płatności. Przepis ten stanowi kompletną, stosowaną wprost regulację określającą zasady wypłacania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, a zatem brak jest uzasadnienia dla wprowadzania dalszych ograniczeń w tym zakresie w prawie krajowym”.

Zatem inaczej niż w roku poprzednim, kiedy to po raz pierwszy wypłacono w naszym kraju zaliczki dopłat bezpośrednich, po przyjęciu projektowanego rozporządzenia stworzy się podstawy prawne do wypłacenia zaliczek, niezależnie od tego, czy rolnik został w danym roku wytypowany do kontroli na miejscu lub czy mają do niego zastosowanie zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia. „Zastosowanie tego rozwiązania przyczyni się do poprawy płynności finansowej tej grupy rolników, a w konsekwencji pozwoli im sprostać trudnościom powstałym w wyniku wystąpienia trudności na rynkach rolnych” – podano w ocenie skutków projektu.

Problem, jak wynika z ubiegłorocznych danych, dotyczy ok. 74 tys. rolników wytypowanych do kontroli na miejscu i ok. 73 tys. rolników podlegających sankcjom i zmniejszeniu płatności.

W załączeniu projekt rozporządzenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!