Zakres obowiązku podatkowego cudzoziemców uzyskujących dochody na terytorium Polski reguluje art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, które zawarła Polska.

Zasady opodatkowania oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne cudzoziemców w Polsce reguluje wiele przepisów różniących się od siebie w zależności od rodzaju obywatelstwa cudzoziemca. Inne procedury będą obowiązywać obywateli UE, a inne obywateli państw trzecich.

Jeśli chcemy zatrudnić np. obywatela Hiszpanii, należy pamiętać, że w chwili obecnej obywatele Unii Europejskiej korzystają ze swobody zatrudnienia na terytorium Polski. Do osób pochodzących z krajów UE zatrudnieniowych w Polsce stosuje się ten sam zakres praw i obowiązków pracowniczych, obowiązujących jak przy zatrudnieniu obywateli polskich. Zatrudniający rolnik będzie musiał mieć na względzie m.in.:

- opłacanie składek na ubezpieczenie
- obliczanie i przekazanie zaliczki na podatek dochodowy do polskiego Urzędu Skarbowego;

W przypadku obywateli państw trzecich (kraje spoza UE) np. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii obowiązek podatkowy zależny będzie od rodzaju zawiązanej umowy z obcokrajowcem.

Poniżej zasady obowiązujące przy poszczególnych umowach:

Umowa o pracę

Na podstawie art. 3 ust. 2b pkt 1 updof, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się m. in. dochody (przychody) z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

Rolnik obowiązany będzie jako płatnik obliczać i pobrać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od cudzoziemców. Każdorazowe zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę będzie również rodzić obowiązek ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku nie zwalnia z opłacenia składek ani status rolnika ani np. obywatelstwo ukraińskie.

Kwoty pobranych zaliczek, obliczone zgodnie z art. 32 ustawy, płatnik odprowadza do właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczka została pobrana, stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 wymienionej ustawy.