1 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r., poz. 1506).

Do ustawy dodano artykuł 16 ust. 2 pkt 4  w brzmieniu:

"Art. 16. 2. Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się:

  (...)

4) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku – do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2."

Więcej: Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy lub dla opiekuna

              Senat: Rolnik opiekujący się osobą niepełnosprawną będzie mógł zostać w KRUS

Czy wprowadzona nowelizacja rozwiązuje problemy osób ubezpieczonych w KRUS, a zmuszonych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Wcześniej mówiono, że chociaż wprowadzono możliwość otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego przez rolników, to ubezpieczeni w KRUS muszą jednak złożyć stosowne oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności – co dla rolników jest niewykonalne.

Więcej:

Zasiłek opiekuńczy i pozostanie w KRUS

Rolnik skorzysta z zasiłku opiekuńczego?