PROW 2007-2013

W nowym rozporządzeniu zaproponowano, aby w sytuacji likwidacji uprawy leśnej bądź przeniesienia własności zalesienia objętego zobowiązaniem, wsparcie na zalesienie nie będzie podlegało zwrotowi, o ile zdarzenie to będzie miało miejsce po upływie 5 lat od dnia wypłaty wsparcia na zalesienie.

Dodatkowo, według proponowanych przepisów zwrot wsparcia na zalesienie po upływie 5 lat od dnia wypłaty pomocy na zalesienie nie będzie wymagany także w przypadku przekroczenia co najmniej 20 proc. stosunku udziału drzew gatunków iglastych w powierzchni uprawy leśnej.

Natomiast zachowany zostanie dotychczasowy system sankcji w zakresie płatności wieloletnich tj. premii pielęgnacyjnej i zalesionej, w związku z czym w sytuacji likwidacji lub przeniesienia uprawy leśnej beneficjent nadal zobligowany będzie do zwrotu ww. premii za wszystkie lata od momentu zalesienia (max. za okres 15 lat).

Wprowadzone zmiany w zakresie wzrostu pomocy na zalesienie będą miały zastosowanie w odniesieniu do zdarzeń, których wynikiem jest konieczność zwrotu pomocy na zalesienie tj. częściowej likwidacji uprawy lub przeniesienia własności gruntów objętych zobowiązaniem zalesieniowym na rzecz rolnika niespełniającego określonych warunków, które wystąpią po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

PROW 2014-2020

Wprowadza uproszczenie dla beneficjentów w zakresie zwrotów otrzymanego wsparcia finansowego, w przypadku pięcioletnich upraw leśnych założonych w ramach PROW 2014-2020 oraz w przypadku zwrotu premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w sytuacji przeniesienia własności gruntów objętych zobowiązaniem.

Beneficjent nie zwraca pomocy zalesienie na gruncie objętym zobowiązaniem, jeżeli likwidacja zalesienia nastąpiła po upływie 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia.

Zaproponowano, aby rolnik nie musiał również zwracać wsparcia w części przeznaczonej na zabezpieczenie drzewek, jeżeli usunie je po upływie 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia, a nie jak to jest obecnie do terminu wskazanego w planie zalesienia, czyli 12 lat.

Nowe przepisy umożliwiają wygaśnięcie zobowiązań dla beneficjenta, w przypadku przeniesienia własności zalesionych gruntów, po upływie 5 lat od dnia wypłaty wsparcia. W tym też względzie nie będzie wymagany zwrot premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w sytuacji, gdy przejmujący grunty nie podejmie się kontynuacji zobowiązania. Jednocześnie wypłata premii będzie wstrzymana na lata przyszłe.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!