Jak informuje MRiRW, 14 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiany dotyczą wnioskodawców pierwszego i drugiego naboru.

I tak zmiany dotyczące: 

1)            definicji prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący oraz czynności, których wnioskodawca (lub małżonek wnioskodawcy) nie mógł dokonać przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa,

2)            określenia dnia rozpoczęcia urządzania gospodarstwa w przypadku, gdy dziedziczy osoba niepełnoletnia,

3)            terminu na spełnienie definicji rolnika aktywnego zawodowo (18 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy),

4)            możliwości realizacji wspólnych inwestycji w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych",

5)            wynikających z przepisów prawa UE obowiązków informacyjnych beneficjenta,

– obejmują również pierwszy nabór wniosków.

Natomiast zmiany dotyczące:

1)            wydłużenia z 12 do 18 miesięcy maksymalnego okresu, w którym można rozpocząć urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

2)            ograniczenia, zgodnie z którym w przypadku dziedziczenia, określone czynności mogą mieć miejsce nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia urządzania gospodarstwa,

3)            obowiązku ujęcia w biznesplanie wydatków dotyczących działalności rolniczej  w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie stanowiących co najmniej 100% kwoty pomocy,

4)            możliwości rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w drugim kwartale roku kalendarzowego,

5)            możliwości uzyskania punktów z tytułu przejęcia gospodarstwa w całości również  w przypadku, gdy własnością przekazującego gospodarstwo lub w jego posiadaniu pozostaną użytki rolne o powierzchni nie większej niż 0,5 ha, 

6)            obniżenia progu punktowego z 15 do 12 pkt,

- obowiązują od drugiego naboru wniosków.

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" PROW 2014-2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał wczoraj do publicznej wiadomości prezes ARiMR Daniel Obajtek w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji – informuje MRiRW.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!