Dostosowanie do przepisów zmienionej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latab2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) w zakresie trybu wyboru  wykonawców oraz dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – to dwa powody, dla których minister rolnictwa przygotował projekt zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wprowadzono zmiany dotyczące  szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, które regulują w sposób szczegółowy kwestię wyboru wykonawcy zadań przewidzianych do realizacji operacji finansowanych w ramach Programu.

Odstąpiono też od konieczności uzgadniania z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Wprowadzono możliwość ponownego wezwania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do usunięcia „pozostałych braków” wniosku.

Na operacje typu „Scalanie gruntów” znacznie zwiększono limit dostępnych środków, więc trwa wiele naborów w województwach i dlatego wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym zmiana przewidziana projektowanym rozporządzeniem będzie miała zastosowanie również do spraw wszczętych i niezakończonych zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Ministerstwo spodziewa się, że zmiany będą miały pozytywny wpływ na poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych w celu zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego oraz na ułatwienie prowadzenia produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie.

Limit środków na scalanie w PROW 2014-2020 to 1 208 034 873,18 zł, złożono 93 wnioski o pomoc na kwotę 773 365 036,29 zł, zawarto 69 umów i nie zrealizowano żadnej płatności.

Podobał się artykuł? Podziel się!