PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Zmiany w sposobie wyznaczania obwodów łowieckich

Zmiany w sposobie wyznaczania obwodów łowieckich Prawo własności ziemi ma być lepiej chronione przy wyznaczaniu obwodów łowieckich; fot. pixabay

Właściciel gruntu uzyska prawo udziału w tworzeniu obwodów łowieckich. Będzie też mógł wystąpić o wyłączenie z obwodu swoich działek. Dokarmianie zwierzyny będzie wymagało uzgodnienia miejsca wykładania karmy z właścicielem gruntu.Od 21 stycznia 2016 roku, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r., przestał obowiązywać art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego, dotyczący wyznaczania obwodów łowieckich.

Trybunał Konstytucyjny zarzucił mu brak jakichkolwiek prawnych form udziału właścicieli nieruchomości w procesie tworzenia obwodów łowieckich, obejmujących te nieruchomości, oraz brak instrumentów prawnych umożliwiających właścicielom wyłączenie ich nieruchomości spod reżimu obwodu łowieckiego lub wyłączenie poszczególnych ograniczeń, jakie przewiduje Prawo łowieckie.

I mamy właśnie kolejne podejście do uregulowania tej kwestii – 15 listopada do Sejmu trafił rządowy projekt „ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie”.

Przewiduje, że obwody łowieckie będą, tak jak dotychczas, tworzone w drodze uchwały sejmiku województwa, będącej aktem prawa miejscowego. Nowością jest zaliczanie obwodów do poszczególnych kategorii (od bardzo dobrej do bardzo słabej) oraz ograniczenie ich terenu do granic danego województwa. W celu opracowania uchwały marszałek województwa powołuje zespół, który jest jego organem opiniodawczo-doradczym. W skład zespołu wchodzą:

1)            dwaj przedstawiciele zarządu województwa;

2)            przedstawiciele właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

3)            przedstawiciele właściwych zarządów okręgowych.

W pracach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć przedstawiciele dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich z terenu danego województwa.

O zaopiniowanie projektu marszałek wystąpi m.in. do właściwej izby rolniczej.

Projekt uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych projektem uchwały zapewnia się prawo wnoszenia uwag do projektu uchwały, które powinny zostać rozpatrzone przez marszałka województwa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu ich składania.

„Rozpatrując uwagi dotyczące wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego, marszałek powinien wziąć pod uwagę szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo, w przypadku objęcia obwodem łowieckim, spowodują konieczność zaprzestania lub znacznego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. Przykładowo sytuacja taka może zaistnieć w odniesieniu do działalności rolniczej polegającej na hodowli zwierząt wrażliwych na czynniki zewnętrzne, w przypadku gdy hałas powstający podczas wykonywania polowania będzie miał wpływ na dobrostan tych zwierząt. Jednocześnie projektowana nowelizacja przyznaje sejmikowi województwa prawo do uwzględnienia uwag lub opinii, które nie zostały uwzględnione przez marszałka” – podano w uzasadnieniu.

Przewidziano też możliwość wystąpienia z roszczeniem o wypłatę odszkodowania, w przypadku gdy objęcie obwodem łowieckim tej nieruchomości uniemożliwi albo istotnie ograniczy dotychczasowy sposób korzystania z niej: „Gospodarka łowiecka jest elementem ochrony środowiska, a zatem służy realizacji celu publicznego. Podmiotem właściwym do wypłaty odszkodowania powinno być województwo, a nie podmiot prywatny, zważywszy, że to sejmik województwa uchwala podział na obwody łowieckie” – zastrzeżono.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej obwodem łowieckim będzie mógł wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości, ze względu na swoje przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne.

Projekt nakłada też obowiązki informacyjne w zakresie polowań zbiorowych. Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu będzie mógł, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego zgłosić sprzeciw, który jednak zostanie uwzględniony tylko wówczas, gdy polowanie miałoby zagrażać bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Powyższe rozwiązanie nie może zostać rozszerzone na polowania indywidualne ze względów logistycznych – zaznaczono. Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym, w zakresie informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowania indywidualnego, jednoznacznego określenia miejsca wykonywania tego polowania oraz numeru upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego wydanego myśliwemu wykonującemu to polowanie, będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na ich wniosek.

Wprowadzono także ustawowy obowiązek dla dzierżawców i zarządców dotyczący  informowania określonych organów o miejscu wyłożenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, określono również pełen katalog informacji podlegających wpisowi w tej ewidencji.

Katalog wytycznych do tworzenia obwodów łowieckich uzupełniono o racjonalność prowadzenia gospodarki łowieckiej. 

Dokarmianie zwierzyny przestaje być obligatoryjne, jak dotychczas, a przyjmie formę fakultatywną i ma być stosowane w zależności od potrzeb w celu zapewnienia bytu zwierzynie w trudnych warunkach atmosferycznych ciężkich zim lub w celu ograniczenia szkód w uprawach i płodach rolnych w związku z zatrzymaniem zwierzyny w lesie.  Projekt daje uprawnienie do naruszania prawa do korzystania z nieruchomości w celu realizacji dokarmiania, jednak dopiero po uzgodnieniu miejsca wykładania karmy z właścicielem.

Wszystkie umowy dzierżawy, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, pozostaną w mocy do dnia utraty ważności podziałów województw na obwody łowieckie dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy - a niemal wszystkie obecnie obowiązujące umowy dzierżawy obwodów łowieckich w Polsce wygasają z dniem 31 marca 2017 r.

18 listopada projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Nie udało się zmienić zasad wyceny szkód łowieckich – wejście w życie ustawy, która miała doprowadzić do wyceny szkód przez wojewodę, odłożono o rok.

Więcej: Ważne obwody czy raczej szkody łowieckie?

Rząd nie miał zamiaru wprowadzić w życie zmian w szacowaniu szkód łowieckich?

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (17)

 • eradycator 2017-08-08 11:28:54
  45 lat - myśliwemu z prawdziwego zdarzenia broń do reki dała stalinowska komuna, w okresie kiedy trwały polowania na żołnierzy wyklętych. Ale w oficjalnych raportach ze schwytania żywych lub martwych wrogów ludu przeważnie było że zostali zatrzymani przez bohaterskich żołnierzy ludowego wojska polskiego. Dzielne chłopaki.
 • myśliwy z prawdziwego zdarzenia 2016-11-23 14:47:45
  Jestem myśliwym od kilku dekad , tzn. około 45 lat. Myślistwo było zawsze zajęciem dla ludzi , myślących . Dzisiaj , byle łachudra , który potrafi ledwo się podpisać , którego z klasy do klasy przepchali , gdyż ten cymbał , musiał coś skończyć i dzisiaj takie monstrum próbuje, nam wmówić co my myśliwi mamy zrobić, my wiemy , tylko ty jełopie odpieprz się od myśliwstwa , pozdrawiam mądrych ludzi , a durnie niech dalej się uczą , albo znikną .
 • gerwaza 2016-11-23 09:35:29
  @Rolnik i myśliwy - dokładnie jak napisałeś. Dlaczego dzierżawa ma być za darmo? Niech całą Marszałkowską wydzierżawią sobie za darmo? Uwłaszczono się na prywatnej ziemi jak wrzód na d. Wszystko chcieliby za darmo...
 • myśliwy 2016-11-22 08:40:33
  Do łazarza, wg Ciebie powinny łanie być strzelane w maju tuż po wycieleniach. Zmień człowieku dilera bo mózg Ci wypaliło.
 • Rolnik i myśliwy 2016-11-22 08:40:29
  Dzierżawca obwodu łowieckiego powinien płacić właścicielom gruntów, na których poluje!

  Tak się to odbywa w każdym wysokorozwiniętym kraju!
 • łazarz 2016-11-22 08:38:51
  Aby i skarb państwa korzystał z myślistwa, a nie tylko podobno obce skupy, wystarczy by przedłużenie ręki skarbu państwa, a mianowicie wojewoda sprzedawał pozwolenia na odstrzał zwierzyny będącej własnością skarbu państwa np. chłopu u którego na polu szkody czyni dzik.
  Przykładowo za sto pięćdziesiąt złotych, zwierzaków w roku pozyskuje się około miliona,skarb p. na czysto ma sto pięćdziesiąt milionów złociszy, na jednego wojewodę przypadałoby średnio milion.
  Chłop nie ma broni więc wynajmuje myśliwego. Chłop ma co jeść,myśliwy ma robotę,wojewoda milionik zł. i interes się kręci, ba i problem szkód znika.
 • łazarz 2016-11-22 08:12:26
  By dostosować relikt minionej epoki , w tym przypadku myślistwo,do realiów współczesnego świata potrzebny jest ktoś z jajami.Moim zdaniem należy wytykać wady i absurdy występujące
  w prawie łowieckim, choćby takie jak zabijanie cielnych łań. Pozyskując około 100 000 sztuk
  łań z racji zacielenia likwidujemy tyle samo cieląt. Jest to niebywałe marnotrawstwo,,jaki hodowca zarżnąłby zacieloną krowę, w skrajnych przypadkach nawet w czwartym miesiącu ciąży.Interes chłopski dla lobby myśliwskiego się nie liczy, dla rządu -jaki by nie był też, liczy
  się to by nie wyciągać pieniędzy ze skarbu państwa.Gdyby chłop na polu zabił cielę jelenia
  poniósłby karne konsekwencje. Myśliwi w majestacie prawa mordują dziesiątki tysięcy nienarodzonych i im to uchodzi,a wystarczy wyobrazić sobie stadko cieląt liczące sto tysięcy sztuk. To są te absurdy. Pozdrawiam.
 • cezary 2016-11-22 07:41:50
  jeszcze pare lat temu dzika na terenie gminy nie ujrzał ,sarny trzymały się lasu ,powód to sprawni kłusownicy ,dziś żadnemu lewusowi nie chce się póiść w pole i zwierzyna plącze się koło budynków , myśliwi to mało skuteczna instytucja w lykwidaci szkodników
 • Hektor 2016-11-22 07:04:31
  rolniku z lubelskiego, kto ma zlikwidować ZG PZŁ ?
  a może zlikwidować cały rząd jako organ ustawodawczy, od ponad roku tylko gadają a nic z tego nie wynikło.
 • Rolnik z lubelskiego 2016-11-21 21:36:40
  Za brak odszkodowań odpowiedzialność spada również na obecną władzę. Dziki, bobry, jelenie,sarny - niszczą POLSKIEGO ROLNIKA. Zlikwidowanie ZG PZŁ to priorytet na grudzień.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.254.212
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!