Od 21 stycznia 2016 roku, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r., przestał obowiązywać art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego, dotyczący wyznaczania obwodów łowieckich.

Trybunał Konstytucyjny zarzucił mu brak jakichkolwiek prawnych form udziału właścicieli nieruchomości w procesie tworzenia obwodów łowieckich, obejmujących te nieruchomości, oraz brak instrumentów prawnych umożliwiających właścicielom wyłączenie ich nieruchomości spod reżimu obwodu łowieckiego lub wyłączenie poszczególnych ograniczeń, jakie przewiduje Prawo łowieckie.

I mamy właśnie kolejne podejście do uregulowania tej kwestii – 15 listopada do Sejmu trafił rządowy projekt „ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie”.

Przewiduje, że obwody łowieckie będą, tak jak dotychczas, tworzone w drodze uchwały sejmiku województwa, będącej aktem prawa miejscowego. Nowością jest zaliczanie obwodów do poszczególnych kategorii (od bardzo dobrej do bardzo słabej) oraz ograniczenie ich terenu do granic danego województwa. W celu opracowania uchwały marszałek województwa powołuje zespół, który jest jego organem opiniodawczo-doradczym. W skład zespołu wchodzą:

1)            dwaj przedstawiciele zarządu województwa;

2)            przedstawiciele właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

3)            przedstawiciele właściwych zarządów okręgowych.

W pracach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć przedstawiciele dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich z terenu danego województwa.

O zaopiniowanie projektu marszałek wystąpi m.in. do właściwej izby rolniczej.

Projekt uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych projektem uchwały zapewnia się prawo wnoszenia uwag do projektu uchwały, które powinny zostać rozpatrzone przez marszałka województwa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu ich składania.