Jak informuje FAMMU/FAPA, 11 maja br. Parlament Europejski poparł projekt wprowadzenia obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia dla mleka o niskim stopniu przetworzenia (sery i kremy) oraz mięsa w przetworach (kiełbasy i bekon). Zdaniem europarlamentarzystów obowiązkiem znakowania powinny zostać objęte także produkty wyprodukowane z jednego surowca oraz te, których zawartość głównego surowca wynosi ponad 50% całości produktu. Za przyjęciem rezolucji głosowało 422 europosłów, zaś 159 było przeciw (68 członków PE było nieobecnych).

Obowiązkowe etykietowanie powinno pomóc w utrzymaniu zaufania konsumentów do produktów spożywczych, tworząc bardziej przejrzysty łańcuch dostaw żywności. Posłowie powołali się na wyniki badań Eurobarometru, według których 84% mieszkańców UE uważa za konieczne oznakowanie kraju pochodzenia mleka, a 88% uważa, że konieczne jest również oznakowanie kraju pochodzenia mięsa, innego niż świeża wołowina, wieprzowina, baranina, mięso kozie oraz drób, których oznakowanie jest już obowiązkowe. Ponadto ponad 90% pytanych mieszkańców Wspólnoty uważa, że takie oznakowanie jest istotne dla żywności przetworzonej.

Należy wspomnieć, że Parlament Europejski przegłosował już szereg rezolucji dotyczących oznaczania kraju pochodzenia – przypomina FAMU/FAPA. W rezolucji z 11 lutego 2015 r. dotyczącej mięsa zawartego w żywności przetworzonej, Parlament Europejski wezwał Komisję do podjęcia inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu wprowadzenie obowiązkowego etykietowania kraju pochodzenia mięsa w żywności przetworzonej, w celu zapewnienia większej przejrzystości łańcucha dostaw żywności oraz lepszej informacji dla europejskich konsumentów. Komisja nie przygotowała jeszcze wniosku w tej sprawie, podając za przyczynę koszty oznakowania kraju pochodzenia dla przemysłu, oraz przewidując, że konsumenci nie będą skłonni do ich ponoszenia.

Również w naszym kraju Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało zmiany w zakresie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – podaje FAMMU/FAPA. Projektowana zmiana wprowadza nowe regulacje dotyczące dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „produkt polski” wraz z określeniem wzoru znaku. Regulacje te dadzą możliwość producentom podawania w oznakowaniu środków spożywczych informacji dotyczących krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu w odniesieniu nie tylko do miejsca wyprodukowania, ale również w odniesieniu do użytych składników. Wprowadzenie jednoznacznych kryteriów umożliwiających podawanie na zasadach dobrowolności informacji „produkt polski” umożliwi konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.