PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KOMENTARZE

GMO do dyskusji

 • Adam Krzak 2011-12-27 10:07:28
  Pytanie: Czym Ci wybitni uczeni się wyróżnili, że uzurpują sobie prawo do takich opini? Co wymyślili? Co na tym zyskało społeczeństwo? Co dali w zamian podatnikowi, który ich przez całe życie utrzymuje? Co dały społeczeństwu ich prace ,, naukowe" pisane na półkę?
  Z przykrością doszedłem do wniosku, że znaczny procent uczonych nie zasługuje na takie miano. Ich wiedza jest bardzo ograniczona a czasami wręcz żenująco niska. Nie reprezentują też zadowalającego poziomu inteligencji a po uzyskaniu tytułu naukowego wydaje się im, ze już pozjadali wszystkie rozumy i na każdy temat mogą się wypowiadać.
  Dyskusja o GMO przypomina czasy M Kopernka a teraz znowu niektórzy chcą zatrzymać ziemię. Panie i Panowie GMO to postęp, którego nie zatrzymacie.
  Adam Krzak
 • cep 2011-12-25 11:29:57
  M...... Ci wszyscy panowie Profesorowie doktorzy ,którzy się podpisali na liście bronią swoich miejsc pracy i mają do tego prawo .Na sporze o gmo można utrzymać tysiące etatów zapotrzebowanie na nieskończone i sprzeczne ekspertyzy konferencje sympozja jałowe dyskusje . Dyskusją o gmo można likwidować bezrobocie. Tylko proszę to robić za własne pieniądze a nie podatników.
 • m. 2011-12-14 20:30:25
  A o liście naukowców wspieranych przez Inicjatywę Obywatelską GMO to nie to i Greenpeace nie piszecie?
  "Do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
  DW: Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
  Ministra Środowiska Marcina Korolca
  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego

  Debata o GMO – prośba o patronat

  Szanowny Panie Prezydencie,
  Przegłosowana przez Parlament i zawetowana przez Pana ustawa o nasiennictwie po raz kolejny przywołała temat genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). W toczącej się ostatnio debacie coraz silniej przemawiają głosy wyrażające uzasadnione obawy na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą GMO, gdy zostaje uwolnione do środowiska, czy dopuszczone do obrotu na rynku żywności.
  Podnoszona jest także przede wszystkim kwestia zagrożeń społeczno-ekonomicznych, które mogą dotknąć polskie rolnictwo i polską wieś. Realne staje się bowiem zagrożenie egzystencji tradycyjnych gospodarstw rolnych, wzrost bezrobocia na wsi, czy utrata zagranicznych rynków zbytu, na których nie ma popytu na żywność z GMO. W świetle doświadczeń innych krajów, nie można również ignorować problemu tzw. superchwastów uodpornionych na herbicydy stosowane w uprawach GMO, które są przyczyną poważnych strat ekonomicznych w krajach obu Ameryk.
  Zbyt krótki okres obserwacji sprawia, że nie można dziś wykluczyć ryzyka, jakie potencjalnie niesie GMO dla zdrowia ludzi. Najnowsze wyniki badań wskazują, że nie należy lekceważyć sygnałów o szkodliwym wpływie na zdrowie i płodność człowieka pestycydów, które nieodłącznie towarzyszą uprawom GMO.
  Powołując się na propozycję Pana Prezydenta z sierpnia 2011, dotyczącą rozpoczęcia szerokiej debaty na temat GMO w rolnictwie, zwracamy się z prośbą o objęcie patronatem tej debaty, i przedstawiamy listę najważniejszych, naszym zdaniem, pytań dotyczących tego zagadnienia.
  Jako obywatele i naukowcy wyznający zasadę przezorności oraz przywiązani do zasad demokratycznego państwa prawa uważamy, że społeczeństwo powinno usłyszeć odpowiedzi na następujące pytania:
  1. W ramowym stanowisku z 2008 roku, Rząd RP deklaruje, że będzie dążył do tego, aby Polska była krajem wolnym od GMO w zakresie rolnictwa. Przykład innych krajów UE pokazuje, że jeżeli tylko jest wola polityczna - to istnieją możliwości prawne, aby zakazać upraw odmian genetycznie modyfikowanych. Dlaczego polski rząd dotychczas z tej możliwości nie skorzystał?
  2. Dlaczego w roku 2011 koalicja PO/PSL zaprzestała prac nad ustawą o organizmach zmodyfikowanych genetycznie, a przyjęła ustawę o nasiennictwie, której zapisy są sprzeczne z ramowym stanowiskiem rządu z 2008 r.? Mając na uwadze ochronę polskiego rolnictwa przed GMO, logicznym jest, by w pierwszej kolejności uporządkować kwestie prawne związane z organizmami transgenicznymi, w tym wprowadzić zakaz upraw kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora, a następnie podjąć prace nad ustawą o nasiennictwie.
  3. Jak państwo zamierza chronić interesy polskiego nasiennictwa i zapewnić suwerenność rolnictwa, równocześnie realizując program wyprzedaży polskich centrali nasiennych?
  4. Czy rząd zlecił odpowiednim służbom analizę światowej literatury naukowej, która dostarcza dowody na istnienie różnego rodzaju zagrożeń ze strony upraw GMO i żywności otrzymanej z takich upraw?
  5. W Polsce dominuje rozdrobnione rolnictwo. Jak w tych realiach rząd wyobraża sobie zachowanie bezpiecznych odległości buforowych pomiędzy uprawami GMO i tradycyjnymi?
  6. Na jakiej podstawie zakłada się, że uprawy GMO przyniosą zyski przeciętnym polskim gospodarstwom rolnym, w szczególności gospodarstwom drobnotowarowym, które stanowią większość w Polsce i dają podstawę utrzymania większości ludności wiejskiej?
  7. Jakiego rodzaju konsultacje społeczne przewiduje rząd, odnośnie ewentualnego wprowadzenia upraw GMO, w świetle ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji?
  8. Czy właściwym jest, aby w rozmowach z amerykańskimi lobbystami polscy funkcjonariusze publiczni - politycy i urzędnicy – byli nielojalni wobec własnego państwa, prezentując stanowisko odmienne od ramowego stanowiska rządu RP w sprawie GMO i aby wyrażali poglądy niezgodne z interesem Polski?
  9. Czy właściwym jest, aby polski rząd korzystał z rad ekspertów zrzeszonych np. w Radzie Gospodarki Żywnościowej, którzy pozostają w ewidentnym konflikcie interesów, będąc przedstawicielami organizacji finansowanych przez firmy produkujące nasiona GMO?
  10. Prace nad przepisami dotyczącymi GMO powinny z zasady być objęte ochroną "tarczy antykorupcyjnej", zważywszy na złą sławę, jaką cieszą się na świecie firmy posiadające patenty na modyfikowane genetycznie nasiona. Czy taka ochrona była stosowana w pracach Sejmu poprzedniej kadencji? Czy obecne prace nad przepisami dotyczącymi GMO będą objęte „tarczą antykorupcyjną”?
  Panie Prezydencie, zwracamy się do Pana z prośbą o objęcie patronatu nad tą debatą, ponieważ wierzymy, że w imię dobra Polski, będzie Pan w dalszym ciągu czuwał nad rzetelnym traktowaniem tematu GMO oraz zagwarantuje Pan, że odpowiedzi na powyższe pytania zostaną sformułowane przez odpowiedzialne podmioty i przekazane społeczeństwu.
  Apelujemy także, w imię zasady przezorności, o wprowadzenie wzorem innych krajów Unii Europejskiej rozporządzeń zakazujących upraw poszczególnych odmian GMO.


  Podpisali:
  Prof. dr hab. Magdalena Jaworska, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz studenci przedmiotu 'Biotechnologia w ochronie środowiska'
  Prof. dr hab. Stanisław Wika, członek Komitetu Ochrony Przyrody PAN
  Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, specjalista od rolnictwa ekologicznego, kierownik Zakładu Uprawy i Nawożenia Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewnicach
  Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, biolog-ekolog z Katedry Nauk o Środowisku Przyrodniczym AWF w Krakowie, b. Główny Konserwator Przyrody odpowiedzialny w Ministerstwie Środowiska za sprawy GMO
  Prof. dr hab. Jan Szyszko, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, współtwórca i kierownik Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, były minister środowiska, poseł
  Prof. dr hab. Ewa Bylińska, ekolog, członek Rady Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
  Prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN
  Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, biolog-botanik, Instytut Botaniki PAN w Krakowie, przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN
  Prof. dr hab. Anna Stachurska, Katedra Hodowli i Użytkowania Koni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Prof. dr hab. Monika Kostera, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  em. prof. Jan Narkiewicz-Jodko, przyrodnik i rolnik, b. kierownik Zakładu Ochrony Roślin, Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach, przewodniczący grupy roboczej Światowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
  em. prof. dr hab. Leszek Jankiewicz, fizjolog, b. kierownik Zakładu Biologii, Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach
  em. prof. dr hab. Roch W. Doruchowski, genetyk i hodowca, b. kierownik Zakładu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach
  em. prof. dr hab. Olgierd Nowosielski, specjalność - nawożenie i uprawa roślin, b. kierownik Zakładu Nawożenia, Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach
  em. prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Rada Krajowa partii Zieloni 2004
  em. prof. zw. dr hab. Stanisław Wiąckowski, biolog-ekolog, b. kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, b. przewodniczący Komisji Sejmowej Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
  Dr hab. Ewa Rembiałkowska, prof. nadzwyczajny SGGW, Prezes Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im M. Górnego
  Dr hab. Piotr Skubała, akarolog i ekolog, profesor Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Dr hab. Katarzyna Lisowska, biolog molekularny, specjalistka w zakresie biologii medycznej, profesor w Centrum Onkologii w Gliwicach, członek Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska
  Dr hab. Jerzy Szymona, prof. nadzwyczajny Katedry Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Dr hab. Teresa Dąbkowska, prof. nadzwyczajny Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  Dr hab. Józef Tyburski, Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Dr hab. Piotr Suffczynski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  Dr inż. Roman Andrzej Śniady, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Dr Jerzy Kociatkiewicz, Essex Business School, University of Essex
  Dr Jacek J. Nowak, profesor kontraktowy w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie
  Dr Stanisław Jaromi, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu
  Dr inż. arch. Janusz Korbel, prezes Towarzystwa Ochrony Krajobrazu
  Dr inż. Marek Kubara, Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKOLAND oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Ekologicznych Polska Ekologia
  Dr Anna Szafirowska, Pracownia Uprawy Warzyw , Instytut Ogrodnictwa w Skierniewnicach
  Dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog
  Dr Ryszard Kulik, Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej, Uniwersytet Śląski
  Dr Piotr Stankiewicz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Dr Anita Ganowicz-Bączyk, etyk środowiskowy, Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Dr inż. Katarzyna Kucińska, Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW" • cep 2011-12-10 20:57:27
  Czym zastąpić soje w paszach która jest GMO. Siedemdziesiąt procent rzepaku z Kanady jest GMO. Olej, wyroby mleczne, słodycze, płatki kukurydziane itp. mają jakieś ilości GMO .Mięso wieprzowe i z drobiu 99 procent było karmione paszami z domieszką GMO. W dzisiejszych czasach GMO stało się faktem.
  każdy by chciał jeść tanio i zdrowo ale większość zakupy robi w marketach i świadomie kupuje podłą żywność
 • senkiwaka 2011-12-10 10:40:29
  "...najwybitniejsi naukowcy specjalizujący się w tej dziedzinie...."
  .... ciekawe kto sponsorował ich badania i specjalizacje?
  Każdy ma swoich naukowców i swoje badania, ważne żeby dopuścić obie strony do publicznej debaty. I nie chodzi tylko o zabobony ale aspekty prawne związane z wprowadzeniem GMO, bo to możne mieć wielkie konsekwencje (nie koniecznie dobre) dla rolnictwa i rolników.
 • zaGMOtwanie 2011-12-10 09:25:22
  Z tej samej wiadomości: "EFSA wyraziła jednak opinię, że ryzyko dla środowiska jest mało prawdopodobne w wypadku stosowania odpowiednich zasad uprawy jak np. utrzymanie 30 m odległości od siedlisk motyli oraz wprowadzenie pasów uprawy bez tej odmiany na granicy pól".

  To jest właśnie przykład niekonkretnej informacji, czyli szkodzi, ale nie szkodzi. Nie wiem, cz autor tej opinii jest świadomy, że motyle latają na większą odległość niż 30 m?
 • rol-nick 2011-12-09 20:24:26
  Nie spodziewaj się tam konktetów w rodzaju:
  "Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz – EFSA orzekła, że uprawa kukurydzy GMO 1507 (pokrewna z MON810) jest szkodliwa dla środowiska, stymulując odporność na pestycydy niektórych szkodników roślin (wywołuje odporność szkodnika - omacnicy prosowianki na insektycyd) i szkodzi owadom pożytecznym"

  Przecież taka informacja podważy sens wprowadzania GMO do Polski.
  Skoro nadrzędna instytucja UE o tym mówi a na tą instytucje powoluje sie Ciolos to gdzie tu plotki i zabobony?
 • zaGMOtwanie 2011-12-09 14:02:48
  Mam nadzieję, że padną tam jakieś naukowe konkrety (z wiarygodnych źródeł), bo na razie w temacie gmo krążą tylko plotki i zabobony powielane przez eko-matołków.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.118.107
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!