PARTNERZY PORTALU
partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl

KOMENTARZE DO TEKSTU:

Dzwoni facet do prezesa ARIMR :
-Dzień dobry chcę zostać dyrektorem
-coś pan porąbany?
-a czy to są jedyne wymagane kwalifikacje?

ekojajo, 2014-12-29 11:15:30

Z zycie to nie bajka a twoje pisanie jak juz to kiedys ktos okreslił to jeden bełkot i piszesz jak na haju wiec z brzydkiego kaczatka nie zamienisz sie w łabedzice piekna i dostojna tylko zawsze zostaniesz juz zrzedzącą kaczką i zawsze bedziesz lamentowac jak to zle na roli . Jesli tak to zmien zawód ale czy dla ciebie jest jakas dobra posada skoro jestes negatywnie nastawiona do wszystkiego. P.S. sasiad nie lubi ludzi skrzywdzonych zyciowo , a przez skromnosc nie napisałem o sobie , nie musze tez nikomu nic udawadniac gdyz znam swoja wartosc, nie musze tez narzekac gdyz nie mam na co , swiat odbieram pozytywnie , kocham zycie ale nie cierpie kaczek nie wierze tez ze z zaby zrobi sie królewne , patrze realistycznie i otymistycznie na swiat czego i Wam zycze

r6, 2014-12-28 11:04:09

OSN: Obszary Szczególnie Narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych

gramot, 2014-12-28 10:49:22


Fakt.pl
Polityka
Politycy
Świadczenia. Rolnicy mogą odejść na wcześniejsze emerytury

ŚWIADCZENIA
Rolniku, idź wcześniej na emeryturę
15.11.2014 07:52 aktualizacja: 15.11.2014 07:52 Słowa kluczowe: KRUS, emerytury, pieniądze, rolnicy, rolnicy z prawem do wcześniejszych emerytur, rząd, zus, świadczenia
Przywileje dla rolników

Fo­to­lia
Jesteś rolnikiem? Też będziesz mógł odejść na wcześniejszą emeryturę

Rząd, wy­dłu­ża­jąc pra­cu­ją­cym Po­la­kom wiek eme­ry­tal­ny, jed­nej z grup spo­łecz­nych dał pre­zent:­ to rol­ni­cy. Oka­zu­je się, że tylko im opła­ca się prze­cho­dzić na tzw. eme­ry­tu­ry czę­ścio­we i nic na tym nie stra­cić!

Rząd Do­nal­da Tuska pod­wyż­szył nam wiek eme­ry­tal­ny – do­ce­lo­wo pra­co­wać bę­dzie­my aż do 67. roku życia! Na osło­dę wpro­wa­dzo­no tzw. eme­ry­tu­ry czę­ścio­we, z któ­rych mogą ko­rzy­stać za­rów­no osoby ubez­pie­czo­ne w Za­kła­dzie Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, jak i w Kasie Rol­ni­cze­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go. Kto może z „czę­śció­wek” sko­rzy­stać? 62-let­nie ko­bie­ty z co naj­mniej 35-let­nim sta­żem pracy i 65-let­ni męż­czyź­ni z 40-let­nim sta­żem pracy. Z ta­kich wcze­śniej­szych eme­ry­tur mogą już ko­rzy­stać męż­czyź­ni uro­dze­ni w pierw­szym kwar­ta­le 1949 roku. Ko­bie­ty będą mogły na nie prze­cho­dzić naj­wcze­śniej w 2021 r.

Eme­ry­tu­ra wcze­sna, ale niska
Na takie wcze­śniej­sze eme­ry­tu­ry na razie zbyt wielu chęt­nych nie ma. Jak wy­ni­ka z naj­now­szych da­nych ZUS, eme­ry­tu­ry czę­ścio­we po­bie­ra na razie 800 osób. Trud­no się dzi­wić – rząd na eme­ry­tów za­sta­wił pu­łap­kę. By lu­dzie ma­so­wo nie ucie­ka­li na „czę­ściów­ki”, po­li­ty­cy zde­cy­do­wa­li, że taka eme­ry­tu­ra wy­nie­sie je­dy­nie 50 proc. tego, co sobie wy­pra­co­wa­li­śmy. Mó­wiąc wprost – po­ło­wa na­szej eme­ry­tu­ry bę­dzie wy­pła­ca­na do 67. roku życia, a póź­niej mamy prze­cho­dzić na eme­ry­tu­rę pełną, li­czo­ną na nowo, z ka­pi­ta­łu po­mniej­szo­ne­go o to, co już wcze­śniej ZUS nam wy­pła­cił. Je­że­li więc ZUS wy­pła­cił komuś na eme­ry­tu­rze czę­ścio­wej 20 tys. zł, to po przej­ściu na pełne świad­cze­nie bę­dzie miał on do­kład­nie taką sumę po­trą­co­ną. To ozna­cza, że do­ce­lo­wo bę­dzie otrzy­my­wał eme­ry­tu­rę o 200–300 zł niż­szą.

Rol­nik nic nie stra­ci
Nie wszy­scy jed­nak na eme­ry­tu­rze czę­ścio­wej stra­cą. Oka­zu­je się, że rol­ni­kom – któ­rzy mogą prze­cho­dzić na eme­ry­tu­ry czę­ścio­we tak jak ubez­pie­cze­ni w ZUS – nikt potem świad­czeń zmniej­szać nie bę­dzie. Powód? Nie od­kła­da­ją skła­dek na swoje in­dy­wi­du­al­ne konta, jak jest to w ZUS-ie, tylko płacą ni­skie skład­ki do KRUS (dziś to 378 zł kwar­tal­nie na osobę w przy­pad­ku rol­ni­ków pro­wa­dzą­cych go­spo­dar­stwa do 50 ha), a do ich eme­ry­tur i tak do­pła­ca bu­dżet pań­stwa. Dla­te­go czę­ścio­we świad­cze­nia tak na­praw­dę im się opła­ca­ją, bo mogą wcze­śniej przejść na eme­ry­tu­rę i nic na tym nie stra­cą. – Wy­so­kość czę­ścio­wej eme­ry­tu­ry rol­ni­czej wy­no­si 50 proc. kwoty eme­ry­tu­ry rol­ni­czej, usta­lo­nej na ogól­nych za­sa­dach, i nie pod­le­ga pod­wyż­sze­niu do kwoty eme­ry­tu­ry pod­sta­wo­wej – tłu­ma­czy Ewa Ja­wor­ska-Spičak z KRUS w Pol­skim Radiu. Dziś naj­niż­sza eme­ry­tu­ra rol­ni­cza to 844 zł, a to ozna­cza, ze „czę­ściów­ka” nie może być niż­sza niż 422 zł. – Po osią­gnię­ciu przez osobę upraw­nio­ną do czę­ścio­wej eme­ry­tu­ry rol­ni­czej usta­wo­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go, ta czę­ścio­wa eme­ry­tu­ra rol­ni­cza pod­le­ga z urzę­du za­mia­nie na eme­ry­tu­rę usta­wo­wą – do­da­je. Co ważne, rol­nik, prze­cho­dząc na eme­ry­tu­rę czę­ścio­wą, nie musi re­zy­gno­wać z pracy w go­spo­dar­stwie.

brawo-w rio i brawo, 2014-12-28 10:39:27

Wyjaśnij cie mi proszę co to jest OSN?

klamot, 2014-12-28 07:53:24

@r6.Bywa, że jak łabędź wydobędzie się spod kurateli kaczki (tak jak w Brzydkim kaczątku) zamieni małe podwórko i bełkot drobiu...... na swój własny szeroki świat ? co wtedy.... Pozdrawiam serdecznie sąsiada.

z.., 2014-12-28 00:28:11

Mój znajomy czyli sasiad , a smieszyc cie powinien styl twoich wypowiedzi i te wypociny z kosmosu , kazdy jest kowalem swego losu i tak sobie ułozy zycie zeby zarabiac a nie inwestowac miliony by sie pokazac , on nie musi bo ma pałac z 3 ha i wszystko na tip top wiec niech mi nikt nie mówi ze to nie opłacalna produkcja!!! a moze złoto wykopał ?? nie to nie jabłka tylko złote kulki mu rosna na drzewach , jesli ktos nie ma pojecia niech sie nie wypowiada w temacie!!! bo to tylko łabedzi bełkot nic nie warty , a pisanie dla samego pisania by sie pokazac w necie jest instynktem manii mniejszosci , a czytajac wasze komentarze to nic sie nie opłaci, i my rolnicy jestesmy najbardziej pokrzywdzona grupa społeczna, nie moi drodzy ja nie narzekam bo jest dobrze, mój znajomy tez tak uwaza wiec skad te komentarze negatywne?? skad ten lament?? zawsze moze byc lepiej i bedzie ale nie badzie tacy pazerni a badzie bardziej opłacalni , jest na to kilka sposobów wiec zmiencie cos u siebie by miec wiekszy zysk i uwierzcie ze mozna , bez urazy ale jesli my potrafimy to zapewny wy tez, nie bójcie sie zmian , innowacji

r6, 2014-12-27 21:59:46

aha,pozdrawiam.

up, 2014-12-27 19:42:11

No cóż z moich wypowiedzi każdy może przeczytać to co lubi, albo to co jest napisane jeśli dobrze postawi kropki.Pozdrawiam.
A chaos bierze się z natłoku myśli. Bo Ci co piszą .."mój znajomy....etc" trochę mnie bawią . W wielu tematach nie szukam znajomych tylko wysypuję życie tak jak kropki.....

z.., 2014-12-27 19:39:42

@internetowy
up,.. a.. to się a... wiesz,no cóż,,, ciężko czyta.....aż boli.,.,.

up, 2014-12-27 19:36:38

@z - wielki i wszechmocny Wielokropek pozdrawia Cię tradycyjnym gestem: "..........". Jednocześnie prosi o używanie normalnej interpunkcji, w celu zwiększenia czytelności twoich komentarzy i odrzucenia wrażenia, że wypowiadasz się jakbyś była na haju

Internetowy , 2014-12-27 19:16:56

..aha ..nie napisałam, że koszt chłodni na 200 ton to ok 250 tys zł.....na początek bez KA...pod warunkiem, że jest już dach......no i załadunek do skrzyń czyli wózek i owe skrzynie koszt- drewniane ok 120 zł...na 1ha chociaż 200 skrzyń na początek.....na początek jak się schładza takie 200ton ..jakieś 4 tys za prąd na miesiąc (oczywiście zależy od temperatury zewnętrznej)....
....aha jak pójdzie grad na tych 10 ha w lipcu jakieś 400tys w plecy jak nie ma siatek od gradobicia.....a siatki od gradobicia to 100 z zerami na 1ha.....

z.., 2014-12-27 18:57:37

Mój znajomy z Sandomierza sprzedaje jabłka po na dzien dzisiejszy po 2 zł a bywały lata ze sprzedawał nawet po 3.50 a 2.50 to norma . wiec jesli nakłady sa około 50 tys na ha , choc to mocno zawyzone to ile jest zysku?? Trzeba naprade znac sie w temacie by dyskutowac , to jest z kazda inna uprawa , jeden duzo zarabia inny mało choc ta sama uprawa, nawet jakby sprzedał jabłka po 1,50 na dzien dzisiejszy bo gorsza klasa po tyle idzie to i tak duzo zarobi i wasze epopeje tego nie zmienia bo jest to uprawa bardzo opłacalna , a w tym roku tylko zarobia mniej

r6, 2014-12-27 18:54:08

koszt produkcji 1kg jabłek ok. 86 gr, plon przeciętny 60 ton z1ha takie na wprost rachunki ogólnie dla poglądu 50 tys zł.nakłady 1ha ..
....oczywiście to jest tylko zarys...zanim dojdziesz do obrotu .....na kilku ha ...dużo wody w Wiśle upłynie....
Sorry najgorzej jak jest tylko klawiatura.....

z.., 2014-12-27 18:02:21

@partia miejska
Wykazujesz (jak zresztą większość spoleczeństwa) podstawowe braki w edukacji ekonomicznej. Nie odróżniasz DOCHODU od PRZYCHODU, nie wiesz co to amortyzacja, inwestycje, koszty. Piszesz, że sadownik wziął za jabłka 500 tys. zamiast bańki, czyli nic się nie stało, dalej jest bogaty - no bo Ty chciałbyś zarabiać pół bańki rocznie. Ten sadownik też by chciał!
Jak myślisz, 10 ha sadu owocującego wzięło się z powietrza? To potężna inwestycja. Trzeba było kupić ziemię, przygotować, ogrodzić, kupić sadzonki, posadzić, kilka lat pielęgnować - kompletnie bez jakichkolwiek przychodów! A koszta lecą, robocizna też.
Jeśli od początku miałeś na to własne pieniądze - to mogłeś je ulokować na dobry procent i bez żadnej roboty i stresu miałbyś niezłą rentę. A jeśli nie miałeś - to wziąłeś kredyt. A ten kredyt kosztuje, musisz go spłacać z odsetkami od początku, kilka lat, zanim sprzedasz pierwsze jabłko.
W przypadku większości rolników jest tak, że jeśli PRZYCHODY są na poziomie bańki, to bezpośrednie koszty (ropa, nawozy opryski, konieczna praca najemna) wynoszą np. 60%,
koszty stałe (obow. ubezpieczenia, podatki, opłaty) kolejne 10%, odsetki w banku 10%.
Zostaje 20%. Ale z tych pieniędzy musisz spłacać kapitał i jeszcze coś zainwestować, jeśli chcesz sie rozwijać. No i musisz przeżyć, coś trzeba jeść i pić.
Jeśli zamiast 1mln weżmiesz 800 tys - to jesteś na zero, na chleb pożyczasz u sąsiada.
Jeśli tylko 500 tys. - to dołożyłeś do interesu 300 tys. Gdzieś braknie - najczęściej oszczędza się na amortyzacji (starą zużytą maszynę zamiast wymienić - jakoś pospawasz i może sezon wytrzyma), na uprawkach, nawozach i opryskach - to się zemści w plonie, ale w przyszłości. Oczywiście oszczędza się na konsumpcji - jeśli jeszcze można. Bank oczywiście rzecz święta - skutki niespłacania są natychmiastowe i drastyczne. Ale bywa, że nie starcza i na to. A wtedy komornik zabiera wszystko.
Dopłaty unijne trochę zaciemniają ten prosty przykład, ale w uproszczeniu można je traktować jako skłądnik "ceny za jabłka" - o tyle wygodny, że odporny na gradobicie, ruskie embargo czy wybryki krajowych ministrów.
Przeciętny czlonek "partii miejskiej" nie ma problemu z majątkiem produkcyjnym - maszyna, biuro, komputer, papier, długopis, często samochód - są firmowe.
Gorąco polecam przemyślenie powyższego przykładu.

baca56, 2014-12-27 15:03:30BĄDŹ NA BIEŻĄCO


RYNEK, KONTRAKTY, KOMENTARZE


» WSZYSTKIE WYDARZENIA

EKSPERCI FARMERA

OFERTY

  • GORĄCE OFERTY:

  • GORĄCE OFERTY:

TU KUPISZ FARMERA

FORUM FARMERA

lokizom

@miwigos Ja też aż tyle nie łączę. Grzybowke i skracanie robię osobno

Piotr246

Jeżeli decydujem się na uprawy roślin i warzyw na szeroką skalę to warto skorzystać z usług jakiejś agencji. Myśleliście o Agencji nasiennej?...