PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KOMENTARZE

 • obserwator 2015-01-26 01:00:58
  "smoku" (patrz komentarz z 2015-01-20) ma 100% racji. Propaganda i socjotechnika z jednej a ustawianie interesów i kasy dla wybranych (swoich) z drugiej. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że robi się to w białych rękawiczkach "z poszanowaniem prawa", które stanowi się wg. doraźnych partykularnych, partyjnych potrzeb.. Co za Państwo w którym nad 50mln na żłobki i przedszkola toczy się wielką debatę a miliardy na program "młody rolnik" wydaje się na mocy rozporządzenia ministra. Skad inad baardzo ciekawa regulacja wg. której "młodym rolnikiem" jest posiadacz 300ha (ha, ha, ha...) a nie jest ten kto był w stanie nabyć kilka ha (na początek) wg. Ministra poniżej średniej wojewódzkiej lub krajowej. Pan Minister nie dostrzega różnicy w sytuacji, a przynajmniej nie uwzględnia jej w swoim rozporzadzeniu, pomiędzy naprawdę "młodym rolnikiem" tj takim, który chce nim zostać wywodzącym się ze środowiska pozarolniczego a takim, który staje się nim tylko formalnie w wyniku przepisania ziemi (często na niby). Dla każdego normalnie myślącego człowieka oczywistym jest, że rozpoczęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej "od nowa" a szczególnie "założenie gospodarstwa rolnego" wymaga więcej środków i bardziej zasługuje na wsparcie niż kontynuacja na "ojcowiźnie". Uwzględnienie tej różnicy jest tym bardziej celowe gdy argumentacją dla całego przedsięwzięcia jest POZYSKANIE MŁODYCH do zawodu rolnika a tak uzasadnia się celowość programu. Myślę, że gdyby przeprowadzić sondę społeczną z zapytaniem "Kto to jest MŁODY ROLNIK" to zdecydowana większość odpowiedziała by intuicyjnie wskazując na wiek i rzeczywiste realne źródło utrzymania. Bazując na takim powszechnym rozumieniu, nie mając świadomości co na ten temat "wymyślił" Pan Minister, przeciętny odbiorca informacji na ten temat słyszy kilkakrotnie w ciągu dnia (zaczyna się w godz. 5:00- 6:00 w PR1) o takim dobrodziejstwie jak "premia dla młodych rolników" ale "szczegóły" są już mu oszczędzone. Tytułem objaśnienia dodam, że taki "prosty zabieg" eliminuje największą grupę najbardziej potrzebujących wsparcia bo ponad 70% istniejących gospodarstw to pow. mniejsze od 10 ha (za małe żeby coś odpisać dla dzieci wg. kryteriów Ministra) a potencjalni "nowi młodzi" nabywcy też nie należą do krezusów. To jest jeden przykład stanowienia prawa na zapotrzebowanie poprzez tzw. "doprecyzowanie" pojęcia rolnik stosownie do aktualnej sytuacji związanej z dopuszczeniem lub nie do grona beneficjentów określonych grup. Nie jest to przypadek odosobniony ale METODA, która doprowadziła do DEFORMACJI tak oczywistego pojęcia jak "rolnik" a w konsekwencji DEGRADACJI PRAWA!!!
  To nie jest wyłącznie moje spostrzeżenie ale znacznie powszechniejsze włączając w to środowisko samych rolników o czym świadczy niżej przytoczony tekst.

  "Rolnik, czyli kto?
  Realizując wniosek III Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie definicji zawodu "rolnik", wystosowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo z prośbą o określenie tego pojęcia. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, którego treść przytaczamy poniżej.
  W związku z pismem w sprawie określenia definicji "rolnik", uprzejmie informuję. W polskim prawie, w zakresie rolnictwa obowiązuje kilka niezależnych od siebie, odmiennych zakresowo definicji określenia "rolnik (producent rolny)", w zależności od spraw, które regulują poszczególne ustawy. I tak np.
  1. wg. art. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.), rolnikiem jest rolnik w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005; (WE0 nr 247/2006; (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), tj. osoba fizyczna lub prawna lub grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty, określonym w art. 299 Traktatu, oraz która prowadzi działalność rolniczą;
  2. wg. art.6 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r., Nr 50, poz. 291 z późn. zm.), przez rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;
  3. art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r., Nr 10, poz. 76 z późn. zm.), jako producenta rolnego określa osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego lub rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 lub posiadaczem zwierzęcia;
  4. w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 64, poz. 592, z późn. zm.) określono, że za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo;
  5. producentem rolnym wg. art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadąjąca osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, będąca małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33 z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141);
  6. wg. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 52, poz. 379, z późn.zm.), za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  7. art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r., Nr 116, poz. 975) określa, że producentem ekologicznym jest podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 2 lit d rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), tj. osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za zapewnienie, aby przedsięwzięcie ekologiczne pozostające pod ich kontrolą spełniało wymogi określone w rozporządzeniu nr 834/2009.
  Definicje określenia "rolnik (producent rolny)" w ustawach z zakresu rolnictwa zostały stworzone na potrzeby danej regulacji i składają się one z elementów istotnych tylko dla danej ustawy. Należy również zauważyć, że różny zakres definicji określenia "rolnik", spowodowany jest również przepisami wynikającymi wprost z prawa Unii Europejskiej i inne definiowanie użytych w prawie Unii Europejskiej określeń, byłoby sprzeczne z tym prawem, a także różnymi celami, które mają osiągnąć poszczególne ustawy.
  Zgodnie z § 146 ust. 1 "Zasad techniki prawodawczej", będących załącznikiem do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. .908): "W ustawie lub innym akcie normatywnym formułuje się definicję danego określenia, jeżeli:
  1. dane określenie jest wieloznaczne,
  2. dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości,
  3. znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe,
  4. ze względu na dziedzinę regulowanych spraw, istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego określenia.
  Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia uprzejmie informuję, że sformułowanie jednej definicji "rolnika" na użytek wszystkich, bądź większości ustaw w zakresie rolnictwa jest niemożliwe, niepraktyczne i mogłoby spowodować trudności interpretacyjne z uwagi na różny zakres spraw, które regulują poszczególne ustawy.

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Marek Sawicki"

  Ciekawe jakie nowe definicje rolnika powstaną wraz z uruchomieniem PROW 2014-2020 chociażby związane z programem "Restrukturyzacji małych gospodarstw". Pewną ich zapowiedź zawiera prezentowany na stronach ARiMR "Skrót PROW 2014-2020" str. 134. gdzie Beneficjentem może być: "Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą". Gdzie Pan Minister może się wykazać? Jeśli zasadna jest restrukturyzacja gospodarstwa wynikająca z niewydolności ekonomicznej to zapewne w znacznej ilości przypadków nie mogło ono stanowić jedynego źródła utrzymania. Jeśli zatem wymóg "wyłącznej działalności rolniczej" zostanie rozciągnięty na okres poprzedzający podjęcie procesu "restrukturyzacji" (ciekawe z jakim wyprzedzeniem - ile lat wstecz?) to mamy powtórkę z "młodego rolnika".
  Pisząc, równocześnie oglądam program na TVN "inny punkt widzenia" z młodą kobietą, naukowcem, autorka rewelacyjnego odkrycia w dziedzinie fotowoltaiki, które może postawić naszą gospodarkę w czołówce światowej Panią Olgą Malinkiewicz - relacjonuje swoje doświadczenia z kontaktów z URZĘDNIKAMI.... brak słów - bez komentarza,.

  Do URZĘDNIKÓW - ludzie opanujcie się, zacznijcie myśleć. Życie nie stoi w miejscu, toczy się każdego dnia - trzeba jeść, ogrzewać, ubrać siebie i rodzinę, płacić podatki ... na Wasze pensje. Nie da się dopasować do Waszych harmonogramów. Zejdźcie z cokołów i służcie ludziom.
 • smoku 2015-01-20 19:32:26
  Propaganda żywcem wyjęta jakby z pseudokomediowego srelialiku Ranczo, wiadomo sponsor daje, sponsor wymaga zatem odcinek bez prania mózgów to odcinek stracony. A nikt nie mówi a może boi się mówić ile w tym czasie wszystkim rolnikom zabrano, jak biurokracja oplotła ich swoimi mackami i że to całe wielkie wparcie trafiło tylko to znikomej części rolników. I jak to jest, że mimo takiej absorpcji środków unijnych polska wieś jakoś nadal nie przypomina zachodniej - brak melioracji, porządnych dróg, w wielu miejscach nadal kanalizacja, woda bieżąca czy gaz to czysta abstrakcja. Inna kwestia, że sporo tych środków zjadły całkowicie bezproduktywne i jałowe projekty typu świetlice wiejskie czy schroniska dla bezpańskich psów. Polska wieś zamieniła się w ostatnich latach w przechowalnię milionów emerytów i bezrobotnych, skansen biedy, bezrobocia, beznadziei i patologi z tego wynikających. Dziś całymi rodziny muszą żyć często z nędznej krusowskiej emeryciny rzędu 800-900 zł i zasiłków po 60 zł na dziecko miesięcznie o ile takowe łaskawy GOPS przyzna. To często jest związane z upokarzaniem i odzieraniem ludzi z resztek godności. Nie wiem co to ma wspólnego z normalnością czy tzw. kulturą europejską, to raczej jedna wielka tragikomedia tylko, że to nie teatr, tu tragedie są prawdziwe. Oczywiście tych kilka nowych JD i innych Fendów z PROW cieszy oko ale tak naprawdę to tylko cwany sposób PSL-u na przekroczenie progu wyborczego. Słowem wielu ludziom zabrano prawie wszystko, nie dając w zamian nic a tylko niewielu na tym coś skorzystało i taki jest prawdziwy bilans tego wszystkiego gdyż gołe cyfry to nie wszystko i one zawsze są łatwe do zmanipulowania.
 • rolnik z pomorza 2015-01-19 18:28:20
  Liderem w wydawaniu unijnych pieniedzy na pensje dla urzednikow,,,

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.166.141
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!