Menu

Erozja gleb i transport rumowiska rzecznego w zmieniającym się środowisku

Organizator: Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW
Termin: 26-28 czerwca 2008 roku
 
Konferencja jest kolejną z serii, organizowanych co dwa lata (od 1956) przez uczelnie i instytuty rolniczo-przyrodnicze, „konferencji erozyjnych”. W poprzednich latach konferencje takie odbywały się: we Wrocławiu w 2002r, w Lublinie w 2004r i w Poznaniu w 2006r. Celem konferencji jest stworzenie platformy dla doktorantów, naukowców i praktyków do przedstawienia metodyki i wyników badań oraz poglądów z zakresu szeroko rozumianej problematyki erozji wodnej gleb, transportu rumowiska rzecznego i zamulania zbiorników wodnych. Zagadnienia powyższe, tradycyjnie istotne w rolnictwie, hydrologii i hydrotechnice, nabierają coraz większego znaczenia w dziedzinie jakości środowiska, znajdując także odzwierciedlenie w dokumentach UE, takich jak np. Ramowa Dyrektywa Wodna. Zmiany użytkowania terenu, a także zmiany klimatyczne wymagają dalszego rozwoju i weryfikacji metod i modeli oceny intensywności procesów będących tematem konferencji, a także sposobów ograniczenia degradacji środowiska wodnego i glebowego.
 
Główne zagadnienia:

  • Metody pomiarów i oceny intensywności erozji wodnej gleb, wydatku rumowiska unoszonego ze zlewni i zmienności czasowej koncentracji rumowiska w wezbraniach.
  • Prognozy transportu rumowiska rzecznego i zanieczyszczeń w ciekach.
  • Modele oceny wpływu zmian użytkowania zlewni i zmian klimatycznych na intensywność erozji gleb, ilość i jakość rumowiska oraz odpływu.
  • Procesy zamulania zbiorników wodnych.
Więcej informacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego