Menu

XVI Krajowe Dni Ziemniaka

Data: 29-30.08.2009
Miejsca: w Sielinku k. Opalenicy, woj. wielkopolskie
Organizator: Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-czego w
Poznaniu oraz Centrum Wystawowo-Szkoleniowe

Krajowe Dni Ziemniaka to impreza o charakterze wystawowo-targowym, a zarazem szko-leniowym, przeznaczona
dla producentów, firm obrotu i przetwórstwa ziemniaka, firm zaopa-trzenia w środki produkcji, w tym
zwłaszcza kwalifikowane sadzeniaki, oraz wszystkich in-stytucji, organizacji i osób związanych lub
zainteresowanych branżą ziemniaka. Objęta jest patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a jej głównym
celem jest prezentacja postępu biologicznego, technologicznego i ekonomiczno-organizacyjnego w uprawie,
obrocie i prze-twórstwie ziemniaków, wspieranie procesów unowocześniania branży, promocja krajowych odmian,
ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku oraz integracja jednostek tego sek-tora agrobiznesu.
Targi odbywają się od 1994 r. corocznie w innym regionie kraju, tradycyjnie w ostatnią sobotę i niedzielę
sierpnia. Główny temat tegorocznej edycji targów: „Produkcja ziemniaków jadalnych w systemie
zrównoważonym”.

W programie XVI Krajowych Dni Ziemniaka przewidziano m. in.:
- zwiedzanie poletek demonstracyjnych oraz wystawy próbek bulw zarejestrowanych w Polsce odmian ziemniaka
- demonstrację pracy maszyn do zbioru ziemniaków i innych maszyn rolniczych w polu
- ekspozycję oferty handlowej firm agrobiznesu, w tym ofert sprzedaży kwalifikowanych sadzeniaków,
specjalistycznych maszyn i innych środków produkcji
- prezentację objawów bakteriozy pierścieniowej ziemniaka i innych chorób kwarantanno-wych
- konkurs jakości kulinarnej wybranych odmian jadalnych
- seminaria szkoleniowe dla praktyki, dotyczące m. in. nowych technologii w uprawie, w tym na bardzo
wczesny zbiór, ochronie i przechowalnictwie ziemniaków, dobrowolnych standardów jakościowych w
nasiennictwie, nawadniania ziemniaków
- seminarium dyskusyjne na temat programu odbudowy rynku ziemniaka w Polsce reali-zowanego przez
Stowarzyszenie Polski Ziemniak
- doradztwo w zakresie postępu biologicznego, technologicznego, organizacyjnego i marke-tingu, sprzedaż
wydawnictw szkoleniowych
- prezentację ofert sprzedaży sadzeniaków zgromadzonych w banku informacji o rynku ziemniaka
- kiermasze, gastronomię o raz występy regionalnych zespołów artystycznych