PARTNERZY PORTALU
partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl
 • Serwisy
  współpracujące
 • hrk.pl
 • Praca
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • Serwisy
  współpracujące
 • www.anr.gov.pl
 • www.industrial.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl

Departament Służby Cywilnej

Stanowisko: starszy specjalista

Ważna od: 2017-03-20

Ważna do: 2017-03-31

Miasto / region: / Cała Polska

OPIS OFERTY

Warunki pracy -warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach od 7.30 do 15.30, praca przed monitorem, wymuszona pozycja ciała;
-miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
-możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja pod względem poprawności, zgodności, celowości prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej (wydatków, dochodów budżetowych, funduszy celowych, specjalnych, środków trwałych, kont pozabilansowych i innych) w celu prawidłowości sprawdzanych dokumentów;
 • przygotowywanie dokumentów, decyzji, umów, not w celu prawidłowego dekretu poprzez koordynację pracy specjalistów oraz samodzielne odpowiadanie za przygotowanie całości dekretu;
 • dekretowanie na bieżąco dowodów księgowych (wartości umów, decyzji, postanowień itp.) zaangażowania wydatków budżetowych w celu prawidłowego dokonywania zapisów zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych;
 • wprowadzanie do ksiąg rachunkowych, na podstawie zadekretowanych dowodów księgowych operacji finansowych w celu wstępnej kontroli zgodności zamierzonych wydatków z planem finansowym jednostki wykorzystując komputerowy program finansowo-księgowy Ft-Fk;
 • prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej realizacji zadań związanych z uczestnictwem funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej w szkoleniach, operacjach inicjowanych przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach państw Członkowskich Unii Europejskich (FRONTEX) oraz nadzorowanie ewidencji środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w celu prawidłowego rozliczania dokumentów;
 • sporządzanie wspólnie ze specjalistami sprawozdań finansowych oraz uzgadnianie ewidencji, bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu jednostki wraz z wymaganymi załącznikami w celu ostatecznego przedstawienia rezultatu działalności, sytuacji finansowej i majątkowej jednostki;
 • w trakcie zastępowania kierownika sekcji koordynowanie pracą pracowników sekcji oraz monitorowanie realizacji ich zadań, właściwej realizacji zadań sekcji;
 • przygotowywanie projektów decyzji pozostających w zakresie właściwości sekcji w celu zgodnej z prawem realizacji zadań.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy Wymagania
wykształcenie: wyższe o specjalności finanse i rachunkowość, bankowość, ekonomia
pozostałe wymagania niezbędne:
 • posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera (pakiet Office, Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • znajomość przepisów prawa o rachunkowości i finansów publicznych w praktyce;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadań;
 • posiadanie wiedzy w zakresie ewidencji księgowej i zdarzeń gospodarczych;
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe
 • obsługa programu finansowo-księgowego;
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą, dyspozycyjność;
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016. 1167 tekst jednolity wraz z późn. zm.).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów uzupełniających
 • Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o kolejnym etapie selekcji.
  Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
  Kandydat jest zobowiązany złożyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia”, dokumenty wskazane w pkt. „Inne dokumenty” kandydat przedkłada dobrowolnie.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie brutto: minimum 2351,67 zł.
  Mile widziana osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 4139 lub (32) 414 4388.

  Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  OFERUJEMY