Ten wynik to efekt przyspieszenia prywatyzacji majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a w szczególności sprzedaży gruntów rolnych na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP odbywa się w drodze przetargów ograniczonych i nieograniczonych oraz pierwszeństwa w nabyciu (bezprzetargowo), które przysługuje m.in. dzierżawcom.

Rolnicy indywidualni mieli i nadal mają najlepsze w historii warunki nabywania państwowych gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych. Jednym z najważniejszych czynników mobilizujących do ich zakupu w 2013 r. była możliwość nabywania ich na zasadach preferencyjnych, szczególnie w kwestii oprocentowania. Do 31 grudnia 2013 r. rolnicy, którzy nabywali państwową ziemię w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rodzinnego, mogli korzystać m.in. z możliwości rozłożenia przez ANR płatności na roczne lub półroczne raty z oprocentowaniem w wysokości 2 proc. rocznie, na okres do 15 lat, pod warunkiem, że jeszcze przed zawarciem umowy wpłacili co najmniej 10 proc. ceny nieruchomości. Z tej pomocy państwa skorzystało w 2013 r. ponad 4600 rolników, którzy nabyli na preferencyjnych warunkach ponad 88 tys. ha.

Natomiast od 1 stycznia 2014 r. wszystkie przywileje umożliwiające rolnikom zakup gruntów na powiększenie gospodarstw rodzinnych pozostały, łącznie z rozkładaniem przez ANR płatności na raty za zakupioną nieruchomość. Zmieniło się jednak oprocentowanie rat, które od 1 stycznia br. wynosi 3,75 proc. (poziom stopy bazowej ogłaszanej przez KE powiększonej o 1 punkt procentowy).

W okresie od 2005 r. do końca 2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaciła do budżetu państwa kwotę 10.948 mln zł. Wpłaty ANR do budżetu państwa w 2013 r. wyniosły 1.851,2 mln zł.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, od 2006 r. ANR zasila Fundusz Rekompensacyjny, z którego realizowane są wypłaty rekompensat dla Zabużan.

W okresie od 2006 r. do końca 2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaciła do Funduszu Rekompensacyjnego kwotę 3.059 mln zł. W 2013 r. ANR zasiliła Fundusz Rekompensacyjny kwotą 123,8 mln zł.

Łącznie w 2013 roku Agencja wpłaciła do kasy państwa 1.975 mln zł. Tym samym w pełni zrealizowała zakładany plan finansowy. Od 2005 r. ANR przekazała już do państwowej kasy łącznie ponad 14 miliardów złotych.