Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych planów finansowych Agencji i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za 2011 r.

Wpływy ze sprzedaży mienia Zasobu WRSP wyniosły 1.928.187,9 tys. zł i były niższe od planowanych o 7,2 proc. (tj. o 149.512,1 tys. zł). Było to spowodowane trudnościami w pozyskiwaniu przez kontrahentów kredytów na sfinansowanie zakupu nieruchomości – oceniła NIK.

Dotyczyło to także dotychczasowych dzierżawców, którzy nie dysponowali wystarczającymi środkami na skorzystanie z pierwszeństwa nabycia. Skutkowało to koniecznością organizowania kolejnych przetargów na sprzedaż tej samej nieruchomości. Skuteczność przetargów zorganizowanych mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych (18,5 tys.) do liczby przetargów odbytych (93,6 tys.), wyniosła w 2011 r. 20 proc. – wyliczyła NIK.

Wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu były natomiast wyższe o 31,1 proc. (tj. o 109.067,1 tys. zł) od wielkości planowanej i wyniosły 460.067,1 tys. zł. Było to spowodowane przede wszystkim wyższą niż zakładano ceną skupu pszenicy zastosowaną do naliczenia czynszu dzierżawnego płatnego w 2011 r.

Inne wpływy z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu WRSP (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych) wyniosły 61.226,1 tys. zł i były wyższe o 97,5 proc. (tj. o 30.226,1 tys. zł) od zaplanowanych. Przekroczenie tych wpływów było spowodowane wyższymi od zakładanych wpływami z tytułu odszkodowań oraz przepadłych wadiów. Wyższe były również wpływy z tytułu odzyskanych od dzierżawców i najemców odsetek ustawowych, w związku z niedotrzymaniem terminów spłat oraz zwrotu kosztów sądowych. Ponadto wyższe od zakładanych były wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!