Ministerstwo Rolnictwa proponuje nowe zasady przenoszenia własności ziemi rolnej. Wymagają one zmian w ANR.

Plany przewidują utworzenie Oddziału Terenowego ANR w każdym województwie i upoważnienie prezesa i dyrektorów OT do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach związanych w kształtowaniem ustroju rolnego.

Środki finansowe na nabywanie nieruchomości miałyby pochodzić z gospodarowania nieruchomościami Zasobu oraz z pośrednictwa w obrocie gruntami na rynku prywatnym.

Na agencję nakłada się też obowiązek „współpracy z izbami rolniczymi w zakresie realizacji jej zadań, w szczególności w zakresie dotyczącym przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego”.

Projekt przygotowany w ministerstwie zawiera obowiązek informowania ANR o umowach przenoszących własność ziemi.

Miałby powstać rejestr gospodarstw rolnych, w tym rodzinnych. Uwzględniałby wszelkie dane dotyczące gospodarstwa, z podaniem podstawy prawnej władania gruntami i danych podmioty prowadzącego gospodarstwo.

Wszelkie reguły dotyczące praw pierwokupu, nabycia i wykupu miałyby być rozszerzone na nieruchomości rolne o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

NIK po kontroli przeprowadzonej w trzech oddziałach ANR wytknęła niezapewnienie rzetelnej realizacji zadań Agencji w zakresie poprawy struktury obszarowej  gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych podczas dokonywania wyboru nieruchomości rolnych Zasobu do sprzedaży.

 

„W Oddziałach, w oparciu o zasady określone w Wytycznych Prezesa ANR, nie opracowano  procedur typowania konkretnych nieruchomości do sprzedaży, w tym ustalania ich powierzchni.  Skontrolowane Oddziały nie posiadały informacji o strukturze obszarowej gospodarstw rolnych  w gminach, którą zgodnie z Wytycznymi Prezesa ANR należy brać pod uwagę przy ustalaniu  powierzchni sprzedawanych nieruchomości. Określając nieruchomość do sprzedaży  Oddziały nie uwzględniały zróżnicowania wielkości gospodarstw rolnych. Oferty  przygotowywano przede wszystkim na podstawie doświadczenia pracowników terenowych Agencji oraz ogłaszanej przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa średniej powierzchni gospodarstw w województwie” – podała NIK.

Izba zwróciła też uwagę na niedokumentowanie działań dotyczących wyboru nieruchomości rolnych Zasobu do sprzedaży i niemonitorowanie przez Oddziały wtórnego rynku obrotu gruntami rolnymi oraz niedokonywanie analiz wpływu niekorzystania z  prawa pierwokupu i  nabycia nieruchomości rolnych na realizację zadań Agencji.

 

 

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!