Jak informuje ANR, najwyższe średnie ceny za 1 hektar uzyskano w województwach: śląskim (24 447 zł), mazowieckim (24 041 zł), kujawsko-pomorskim (23 600 zł) i wielkopolskim (22 924 zł), a najniższe w lubelskim (11 162 zł) i lubuskim (11 475 zł).

Najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości o powierzchni 300 ha i więcej – 20,0 tys. zł/ha, a następnie dla nieruchomości   do 1 ha – 19,7 tys. zł/1ha, natomiast najniższe w grupie obszarowej od 1 do 10  ha – 14,7 tys. zł/1ha.

Porównując poszczególne kwartały 2011 r. można zaobserwować systematyczny wzrost cen. W czwartym kwartale 2011 r. odnotowano najwyższą średnią cenę za 1 ha – 18 498 zł. Cenę w IV kwartale określono na podstawie prawie 3,5 tys. zawartych umów sprzedaży i sprzedanych prawie 44 tys. ha. Porównując IV kwartał 2011 r. z IV kwartałem 2010 r., nastąpił wzrost średniej ceny o 2623 zł, czyli o 16,5 proc.
Najwyższe średnie ceny za 1 ha, w IV kwartale 2011 r., uzyskano w województwach: małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, a najniższe osiągnięto w woj. lubuskim i lubelskim.

Analizując zmiany cen gruntów rolnych można zauważyć, że dynamika wzrostu cen w ostatnich 4 latach podlega znacznym wahaniom. Największy procentowy wzrost cen gruntów rolnych miał miejsce w 2007 roku, kiedy to zwiększyły się one o 33 proc. Od tego momentu dynamika słabła, osiągając w 2008 i 2009 r. odpowiednio: 28 proc. i 19 proc. W 2010 roku wyniosła ona jedynie 1,3 proc., by w ostatnim roku wzrosnąć do 12 proc.
Warto odnotować, że ceny gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa są dużo niższe od cen gruntów sprzedawanych w obrocie międzysąsiedzkim, podawanych przez GUS. W IV kwartale 2011 roku państwowe grunty były tańsze o ponad 2 tys. zł za 1 ha.

W 2011 roku Agencja sprzedała ponad 125 tys. ha gruntów, czyli o 30 proc. więcej niż w 2010 roku. Jest to wynik najlepszy od 9 lat. Największe powierzchnie sprzedano w województwach: zachodniopomorskim (prawie 24 tys. ha) i warmińsko-mazurskim (prawie 19,5 tys. ha). Natomiast najmniej ziemi zakupiono na terenach województw: małopolskiego (niecałe 0,5 tys. ha) i świętokrzyskiego (ponad 1,7 tys. ha). Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości przypadająca na 1 umowę wyniosła 8,7 ha.