W rękach ANR są także grunty, które posiadają pokłady użytecznych kopalin, nieruchomości, które kwalifikują się pod budowę elektrowni wiatrowych. Niektóre z tych nieruchomości są gotowe do rozdysponowania i czekają na potencjalnego inwestora. Łącznie Agencja na terenie całego kraju posiada ok. 60 tys. ha gruntów nierolnych, z tego ok. 20 tys. ha to atrakcyjne grunty inwestycyjne położone w granicach lub w pobliżu dużych miast.

Od 2004 r. Agencja sprzedała 5 861 ha gruntów o charakterze nierolnym za ok. 730 mln zł. W samym 2008 r. ANR sprzedała 1 644 ha takich gruntów za łączną kwotę ok. 268 mln zł. Dla porównania, w 2007 r. było to 1 350 ha za 211 mln zł. W kolejnych latach ilość sprzedawanych gruntów nierolnych, a więc potencjalnie atrakcyjnych inwestycyjnie, oraz ich cena stopniowo rosły. W 2008 r. ceny gruntów atrakcyjnych inwestycyjnie wahały się od kilkudziesięciu tysięcy złotych za 1 ha (grunty przemysłowe) nawet do kilku milionów za 1 ha (grunty pod budownictwo mieszkaniowe w dużych miastach).

Sprzedaż gruntów nierolnych odbywa się wyłącznie na przetargach nieograniczonych (licytacje) organizowanych przez 16 Oddziałów Terenowych i filii ANR na terenie całego kraju. Wykazy i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości wywiesza się m.in.
w terenowo właściwych siedzibach oddziałów i filii ANR oraz gmin. Informacje o zamiarze sprzedaży nieruchomości, których wartość szacunkowa przekracza równowartość dziesięciu tysięcy decyton żyta, ustaloną stosownie do przepisów o podatku rolnym, dodatkowo ogłasza się w prasie o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Ponadto informacje dotyczące harmonogramów przetargów na sprzedaż, wykazów i ogłoszeń oraz informacje o odwołaniu przetargu są publikowane na portalu internetowym Agencji Nieruchomości Rolnych (http://www.anr.gov.pl). Szczegółowe informacje, w tym o aktualnych ofertach, dostępne są również na stronie internetowej ANR.