Do środy 23 stycznia nie będzie przejazdu traktorów po ulicach Szczecina.

„Traktorem po zakupy” – tak nazywa się nowa akcja polegająca na przejazdach traktorami „po zakupy po drogach krajowych”. Trwa ogólnopolska mobilizacja, a dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nie obędzie się bez przygotowania ogólnopolskiego protestu – uważają rolnicy z pięciu województw, którzy spotkali się w sobotę 19 stycznia w Szczecinie.

Na 14 postulatów podpisano uzgodnienie dotyczące realizacji trzech. Najbardziej zaawansowana jest realizacja postulatu polegającego na spowodowaniu zmiany zasad postępowania ANR przy rozdysponowaniu nieruchomości Zasobu WRSP w ramach obowiązujących ustaw.

Zdaniem rolników, rząd nie dotrzymał natomiast słowa w kwestii realizacji postulatu polegającego na zmianach personalnych w OT ANR w Szczecinie. Kontrola nie została rozpoczęta, dotychczasowy dyrektor jest kierownikiem, a jego zastępcy pozostali na stanowiskach.

Protestujący przypomnieli też, że domagają się zmian poprawiających konkurencyjność polskiego rolnictwa.

K O M U N I K A T

Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 21.01.2013 r.

1. Komitet stanowczo oświadcza, że prowadzona od 05 grudnia 2012 r. akcja protestacyjna jest kolejnym etapem zmagań których celem jest zmiana niekorzystnej dla naszego regionu strategii działań Rządu RP w obszarze rolnictwa. Zabiegamy o wprowadzenie takich zmian w polityce rolnej i otoczeniu sektora rolnego w Polsce, który umożliwi prawidłowy rozwój i poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa.

W dniu 05 grudnia 2012 r. złożyliśmy na ręce Wicewojewody Zachodniopomorskiego petycję zawierającą 14 postulatów.

Dotychczasowe rozmowy i podpisane w ich wyniku w dniu 11 stycznia 2013 r. ustalenia dotyczą realizacji jedynie 3 postulatów.

Zestawiając stan realizacji postulatów z czasem trwania protestu (47 dni) trudno znaleźć uzasadnienie dla zakończenia protestu.

2. Ze względu na skalę problemu oraz pilną potrzebę powstrzymania procesu przepływu ziemi rolniczej z Zasobu WRSP w ręce zagranicznych korporacji na plan pierwszy wysunęły się postulaty (4) dotyczące gospodarowania gruntami. Można je podzielić na 3 segmenty: