Jak wynika z wypowiedzi wiceministra, zmian wymaga klika aktów prawnych.

- W ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców najważniejszą zmianą będzie poszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do informowania ministra o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca, a także nabyciu lub objęciu udziałów lub akcji ogółu praw i obowiązków w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terytorium RP - zapowiedział. - Ponadto przewiduje się wprowadzenie kar administracyjnych, czyli po prostu kar pieniężnych, w przypadku notariuszy, bo obecnie mogą ich ukarać tylko izby notarialne, czyli ich koledzy. Nie robią tego, dlatego niektórzy lekceważą ten obowiązek. Myślę, że gdy wprowadzimy administracyjnie karę finansową za nieterminowe dostarczenie aktu notarialnego, to może to podziała. Proponujemy takie rozwiązanie.

Druga planowana nowelizacja dotyczy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

- Planuje się nałożenie na wnioskodawcę obowiązku złożenia wraz z wnioskiem o wypis lub zmianę danych w KRS oświadczenia w zakresie posiadania przez spółkę statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a w przypadku oświadczenia pozytywnego – także informacji o nieruchomościach położonych na terytorium Rzeczypospolitej stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym spółek składających wniosek.

Rząd myśli też o nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.

- Przedmiotowy projekt zakłada nałożenie na wspólników i członków zarządów spółek obowiązku informowania ministra właściwego do spraw wewnętrznych w terminie 7 dni od powzięcia informacji o przystąpieniu do spółki nowego wspólnika będącego cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, o zmianie statusu na cudzoziemca przez dotychczasowego wspólnika lub o każdej innej zmianie skutkującej uzyskaniem przez spółkę statusu cudzoziemca. Wraz z taką informacją składane byłoby oświadczenie o nieruchomościach położonych na terytorium Rzeczypospolitej stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym spółki. Dodatkowo projekt ustawy zakłada wprowadzenie sankcji karnej w postaci grzywny wymierzanej przez sądy rejestrowe podmiotom zobowiązanym do przesyłania organowi powyższych informacji.