Wpływy ogółem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2012 r., zgodnie z przewidywanym wykonaniem, wyniosły 2.579,2 mln zł. Były one o 5 proc. wyższe od wpływów ogółem uzyskanych w roku 2011 r. (2.449,5 mln zł) - informuje ANR.

Na dobry wynik uzyskany w 2012 r. złożyły się wyższe (o 6 proc.), w porównaniu z rokiem 2011, wpływy ze sprzedaży mienia Zasobu oraz wyższe (o 5 proc.) wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.

Co ciekawe – wpływy ANR wzrosły o połowę mniej niż cena ziemi – bo ta wzrosła o 12 proc. Średnia cena uzyskana w 2012 r. wyniosła 19 288 zł za 1 ha. Ceny określono na podstawie zawartych w tym okresie 12 911 umów sprzedaży i sprzedanych 130 586 ha. 

Sprzedano 132 tys. ha, wobec 127 tys. ha w roku poprzednim.

Wpłaty ANR do budżetu państwa w 2012 r. wyniosły 1.717,6 mln zł i były o 8 proc. (o 131,4 mln zł) wyższe od wielkości planowanych. (ANR odprowadza do budżetu państwa kwoty odpowiadające nadwyżce między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu, a środkami wydatkowanymi na realizację jej ustawowych zadań). W 2012 r. ANR zasiliła Fundusz Rekompensacyjny kwotą 197,5 mln zł. Kwota ta była o 9 proc. (o 16,4 mln zł) wyższa od wielkości planowanej na 2012 r.

W 2013 r.  ANR planuje zaoferować do sprzedaży ponad 200 tys. ha, przewidując sprzedaż 125 tys. ha.

Jakie będą wpływy z tego tytułu? Planuje się, że w 2013 r. wpływy ogółem Zasobu WRSP wyniosą 2.032,2 mln zł. Zgodnie z planem przekazy zewnętrzne Agencji w 2013 r. wyniosą łącznie 1.593,8 mln zł, z tego do budżetu państwa wpłacone zostanie 1.460,3 mln zł, natomiast do Funduszu Rekompensacyjnego 133,5 mln zł – informuje ANR.

ANR ma zaoferować do sprzedaży 200 tys. ha. Tyle ziemi może trafić do rolników – o ile będzie ich stać na kupno.  ANR zakłada jednak , że sukcesem zakończy się sprzedaż mniejszej liczby ha niż w poprzednim roku –  planuje sprzedać tylko 125 tys. ha, czyli o 7 tys. ha mniej niż w 2012 r. - to pomimo faktu, że 77 tys. ha trafia do sprzedaży z wyłączeń z dzierżaw.