Na Mazowszu dominujące były gospodarstwa indywidualne (277,2 tys.) i stanowiły 99,9 proc. ogółu gospodarstw. Gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych było 237,7 tys., w tym gospodarstw indywidualnych – 237,4 tys.

W ogólnej liczbie gospodarstw rolnych największą grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni do 5 ha UR – 54,8 proc., w tym gospodarstwa do 1 ha UR – 14,4 proc.

W porównaniu z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2002 liczba gospodarstw rolnych ogółem zmniejszyła się o 92,0 tys., tj. o 24,9 proc., w tym gospodarstw o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha – o 54,1 tys. (o 18,5 proc.). Pomimo tendencji spadkowej liczby gospodarstw rolnych, województwo mazowieckie utrzymało drugą lokatę w kraju pod względem ich liczby – udział w ogólnej liczbie gospodarstw w kraju wyniósł 12,2 proc. (pierwsze miejsce utrzymało woj. małopolskie z udziałem 12,4 proc.). Tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych obserwuje się we wszystkich województwach w kraju.

Analizując zmiany liczby gospodarstw rolnych w poszczególnych grupach obszarowych można zauważyć, że najbardziej zmniejszyła się liczba gospodarstw najmniejszych, tj. do 1 ha UR (ubytek o 48,7 proc.) oraz w grupie 1–5 ha UR (ubytek o 22,6 proc.). Zmniejszyła się także liczba gospodarstw o powierzchni 5–20 ha UR (prawie o 17 proc.). Niewielki przyrost liczby gospodarstw odnotowano w grupie obszarowej 20–50 ha UR (o 1,3 proc.), natomiast znaczący w grupie gospodarstw największych, tj. o powierzchni 50 ha UR i więcej (o 46,6 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!