Wkrótce Sejm zajmie się „Sprawozdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2016 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców”.

Sprawozdanie takie składane jest co roku, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą. W 2016 roku po raz pierwszy w sprawozdaniu nie uwzględniono cudzoziemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, którzy   od 1 maja 2016 r. mogą swobodnie nabywać nieruchomości oraz udziały i akcje spółek prawa handlowego, a więc bez występowania o zezwolenia.

Dane w pierwszej części sprawozdania nie są niepokojące.

W 2016 roku wydano 252 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych. W ręce cudzoziemców trafiło blisko 80 ha. Wydano  51 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 64,78 ha, co stanowi ok. 81 % powierzchni wszystkich nieruchomości gruntowych objętych zezwoleniami. 12 zezwoleń dotyczyło nieruchomości stricte leśnych o łącznej powierzchni 8,16 ha.

Osoby fizyczne otrzymały 33 zezwolenia dotyczące łącznie 17,08 ha nieruchomości rolnych i leśnych, zaś osoby prawne – 18 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 47,70 ha.

Wniosek jest następujący:

„Analizując dane z ostatnich 5 lat sprawozdawczych widać zdecydowany spadek w 2016 r. zarówno liczby zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych, jak i powierzchni nieruchomości objętych tymi zezwoleniami (w stosunku do roku 2015 liczba zezwoleń spadła o 68,5%, natomiast powierzchnia o 85,5%). Spowodowane jest to w dużej mierze tym, że dotychczas o zakup nieruchomości rolnych i leśnych wnioskowali głównie przedsiębiorcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności. W związku z końcem okresu przejściowego podmioty te nie potrzebują już zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup tychże nieruchomości”.

Tyle dobrych informacji.

W sprawozdaniu uwzględniono też sytuację do 1 maja, kiedy to jeszcze cudzoziemcy występowali o zezwolenie na nabycie. Na uwagę zasługują zezwolenia wydane na rzecz osób prawnych: „W omawianym okresie cudzoziemcy – osoby prawne – przedsiębiorcy państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego otrzymali 18 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 47,70 ha, co stanowi całość zezwoleń wydanych osobom prawnym na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych w 2016 r.” – podano w sprawozdaniu.