Zgodnie z prawem
Według ustawy „Prawo budowlane” płyty do składowania obornika i szczelne zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę o pojemności do 25 mszesc nie wymagają pozwolenia na budowę, a tym samym i występowania o określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Mimo to przed rozpoczęciem budowy tych urządzeń, należy zgłosić ten zamiar nadzorowi budowlanemu. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót oraz termin ich wykonania. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz uzgodnione z nadzorem budowlanym szkice i rysunki. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po uzyskaniu zgody lub po 30 dniach od daty zgłoszenia, jeśli nadzór budowlany nie wniesie sprzeciwu. 

Konieczne odległości
Urządzenia do składowania odchodów zwierzęcych muszą być umieszczone w odpowiednich odległościach od budynków mieszkalnych, granicy działki, magazynów, silosów itp. 

Zbiorniki zamknięte:

  • 15 m - od okien i drzwi budynku mieszkalnego znajdującego się na działce sąsiedniej, magazynów środków spożywczych, a także zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • 4 m – od granicy działki sąsiedniej;
  • 5 m – od magazynów ogólnych, silosów na zboża i pasze i silosów na kiszonki;
  • Zbiorniki otwarte o pojemności do 200 mszesc oraz płyt obornikowych:
  • 30 m – od okien i drzwi budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce,
  • 50 m – od magazynów środków spożywczych i zakładów przetwórczych,
  • 10 m – od budynków magazynowych zbóż i pasz i silosów na kiszonki,
  • 5 m – od silosów na zboże i pasze,
  • 4 m – od granicy działki sąsiedniej.

Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż podana lub nawet na granicy działek, jeżeli będą przylegać do tego samego rodzaju zbiorników na działce sąsiedniej.