Poziom trwałego zagospodarowania gruntów przejętych do Zasobu przekroczył w 2007 r. 50 %. Obecnie w Zasobie znajduje się 2,4 mln ha, z których 1,8 mln ha jest przedmiotem dzierżawy.

Mając na uwadze, iż druga najważniejsza forma rozdysponowania nieruchomości stosowana przez ANR – dzierżawa, obejmuje ¾ powierzchni gruntów pozostających w Zasobie, a gruntów będących do zagospodarowania przez Agencję jest ok. 330 tys. ha, sprzedaż opierać się będzie na gruntach pochodzących z dzierżaw. Będą to nieruchomości zbywane na rzecz dotychczasowych dzierżawców w ramach pierwszeństwa nabycia, w trybie przetargowym, w tym w przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne (dotyczy to gruntów wyłączanych z większych obszarowo umów dzierżawy lub pochodzących z umów wygasłych bądź rozwiązanych) oraz w trybie pierwszeństwa w nabyciu przysługującym byłym właścicielom i ich spadkobiercom.

Z szacunków Agencji wynika, że ok. 38 % umów dzierżawy wygaśnie do roku 2010, blisko 60% w latach 2011-2020, natomiast po roku 2021 jedynie ok. 2% wszystkich umów dzierżawy. Analizując rynek dzierżaw o powierzchni powyżej 100 ha można zauważyć, że 18% umów (ponad 500) wygasa w latach 2008-2010, 61 % (ok.1800 umów) w latach 2011-2020, a 21% umów (ok. 600) po roku 2021.
Od początku działalności do końca 2007 r. Agencja postawiła do dyspozycji dzierżawców, głównie w trybie przetargów (narastająco) ponad 7,1 mln ha (w tym część gruntów więcej niż jednokrotnie), a wydzierżawiła (narastająco) blisko 4,9 mln ha (również część gruntów więcej niż jednokrotnie), podpisując ok. 317 tys. umów.

Dzierżawcami nieruchomości są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Do końca 2007 r. osoby fizyczne zawarły z Agencją (narastająco) 98% ogólnej liczby umów, ale obejmowały one 61% wydzierżawionej powierzchni. Ta dysproporcja wynika z tego, iż dzierżawcy, będący osobami fizycznymi dzierżawili najczęściej nieruchomości o małej powierzchni, zwłaszcza do 1 ha (46% liczby umów). Natomiast osoby prawne częściej dzierżawiły nieruchomości duże, zwłaszcza w przedziale 100-500 ha (25% zawartych umów).