Powierzchnia gospodarstw rolnych wyniosła w tym czasie 18069,8 tys. ha i w porównaniu z danymi z 2002 r. była mniejsza o 1255,0 tys. ha, tj. o 6,5 proc. Areał użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w 2010 r. zmniejszył się do 15503 tys. ha, o 8,3 proc. Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych wyniosła 10427,7 tys. ha i była mniejsza o 336,6 tys. ha, tj. o 3,1 proc. od powierzchni zasiewów z 2002 r.

Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. liczba gospodarstw rolnych wyniosła 2277,6 tys. gospodarstw rolnych, z których 1448,7 tys., tj. 63,6 proc. zajmowało się uprawą ziemiopłodów rolnych. W porównaniu z wynikami PSR 2002, w 2010 r. liczba gospodarstw rolnych ogółem zmniejszyła się o 656,0 tys. tj. o 22,4 proc. Z łącznej liczby 2277,6 tys. gospodarstw rolnych 715 tys. gospodarstw rolnych posiadało do 1 ha powierzchni użytków rolnych. Spośród 1562,6 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych - 1558,4 tys. to gospodarstwa indywidualne.

Średnią powierzchnię ogólną gospodarstw rolnych obliczono na 7,93 ha, przy czym średnia powierzchnia ogólna w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha wynosiła 11,22 ha, a średnia powierzchnia ogólna w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych do 1 ha - 0,76 ha, natomiast średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego o powierzchni ogólnej powyżej 1 ha wynosiła 10,51 ha, a w gospodarstwach o powierzchni ogólnej do 1 ha - 0,42 ha.

Największy udział w powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych miały gospodarstwa o powierzchni ogólnej gruntów 10-15 ha i było to 7,8 proc. ogólnej liczby gospodarstw użytkujących 12 proc. powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych oraz w grupie obszarowej 20-30 ha i było to 3,3 proc. ogólnej liczby gospodarstw użytkujących 10 proc. powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych. Największy zaś udział w ogólnej liczbie gospodarstw odnotowano w grupie obszarowej do 1 ha powierzchni ogólnej - 25,5 proc. gospodarstw rolnych, posiadających jedynie 1,4 proc. powierzchni ogółem oraz w grupie obszarowej 1 - 2 ha powierzchni ogólnej - 15,4 proc. gospodarstw rolnych, w których znajdowało się 2,8 proc. powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych.

W kraju odnotowano jedynie 581 gospodarstw rolnych z powierzchnią ogólną powyżej 1000 ha, które użytkowały 9,4 proc. ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych oraz 1053 gospodarstwa posiadające od 500 do 1000 ha powierzchni ogólnej, użytkujące 4 proc. powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych. W gospodarstwach indywidualnych 55,4 proc. powierzchni ogólnej znajdowało się w gospodarstwach posiadających 7-50 ha powierzchni ogólnej (25,4 proc. ogólnej liczby gospodarstw), a 1,5 proc. powierzchni ogólnej gospodarstw indywidualnych zajmowały gospodarstwa o powierzchni do 1 ha (25,6 proc. ogólnej liczby gospodarstw indywidualnych) natomiast 3,2 proc. powierzchni ogólnej gospodarstw indywidualnych zajmowały gospodarstwa o powierzchni 1 do 2 ha użytków rolnych, ale było to aż 15,5 proc. ogólnej liczby gospodarstw.

Podobał się artykuł? Podziel się!