W sobotę na konferencji prasowej w Szczecinie Jurgiel powiedział, że zaplanowane są działanie dotyczące aktywizacji obszarów popegeerowskich znajdujących się m.in. w województwie zachodniopomorskim. - Mamy miejsca, gdzie potrzebny jest kompleksowy program wsparcia. Chcemy, aby dokonała się aktywizacja obszarów, na których znajdują się niewykorzystane budynki będące w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych - mówił minister.

Chodzi o rewitalizację obszarów "defaworyzowanych", w tym po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych", która ma prowadzić do stworzenia takich warunków bytowych, które zachęcałyby do pozostania na wsi. Chodzi też o stworzenie trwałych więzi społecznych oraz warunków do alternatywnego wykorzystania dostępnych zasobów, aby zwiększyć atrakcyjność obszarów wiejskich i spowodować wzrost dochodów miejscowej ludności.

Realizacja tych zamierzeń będzie się odbywała poprzez m.in. przekazywanie na rzecz gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych infrastruktury związanej z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości potrzebnych do urządzenia i funkcjonowania osiedli, w tym w szczególności placów zabaw, boisk, obiektów kulturalno-oświatowych.

Będzie też udzielane wsparcie finansowe dla gmin, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych powstałych na mieniu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym w szczególności dofinansowanie remontów i modernizacji dróg osiedlowych (urządzenie chodników, oświetlenie ulic, remont nawierzchni), urządzenia placów zabaw, boisk, obiektów kulturalno-oświatowych.

Resort rolnictwa ponadto proponuje rozszerzenie preferencji związanych z nabywaniem lokali mieszkalnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i objęcie nimi też innych najemców spoza grupy pracowników b. PGR.

Rewitalizacja polegać będzie także na doprowadzeniu budynków, w których znajdują się mieszkania w całości lub częściowo kupione z państwowego zasobu, do współczesnych wymagań mieszkaniowych m.in. poprzez wymianę pokryć dachowych, dociepleń, elewacji, itp.

W projekcie planuje się również nieodpłatne przekazanie na rzecz samorządu terytorialnego obiektów budowlanych w celu ich adaptacji na cele mieszkaniowe pod warunkiem, że co najmniej 50 proc. zostanie przeznaczona na cele socjalne.