Fakt, iż na łączeniu gruntów coraz częściej zależy zarówno samorządom, jak i rolnikom, nie dziwi. Tak scalenia, jak i wymiany gruntów, pozwalają usuwać nieprawidłowości z przeszłości, takie jak błędne ustalenia granic nieruchomości, brak dostępu nieruchomości do dróg publicznych. Prowadzą do uproszczenia struktury gruntów przez zmniejszenie liczby działek ewidencyjnych, pozwalają ograniczyć koszty produkcji przez zmniejszenia odległości działek od siedliska, umożliwiają realizację nowych sieci dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej o parametrach dostosowanych do współczesnych maszyn rolniczych. Przede wszystkim jednak jest to szansa na polepszenie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, bowiem rodzi możliwość powiększania powierzchni gospodarstw o grunty tych rolników, którzy zaprzestali działalności rolniczej.

NA WNIOSEK ROLNIKÓW

Scalenie gruntów (zwane komasacją) to zbiór zabiegów urządzeniowo-rolnych, wpływających na kompleksową poprawę organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów: "Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu".

Postępowanie scaleniowe prowadzi starosta na wniosek zainteresowanych albo z urzędu, tj. wykonując obowiązki z własnej inicjatywy. W przypadku trybu wnioskowego wniosek, aby był skuteczny, musi pochodzić od większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na obszarze, który ma zostać scalony, lub od właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni tego obszaru. Obszar obejmować może część wsi, całą wieś, wiele wsi czy kilka części różnych wsi.