Niestety, koszty postępowania rozgraniczeniowego obciążą w tym przypadku wnioskodawczynię, czyli naszą Czytelniczkę. Zasady prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia granic między gruntami określają przepisy ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.).

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz poprzez sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice danej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy.

Na wniosek lub z urzędu
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości, podejmując postępowanie z urzędu albo na wniosek osoby zainteresowanej. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku osoby zainteresowanej, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia. Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie można złożyć zażalenia.

Co może geodeta
Przebieg granic ustala geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przy ustalaniu bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej (wymagane dokumenty określone są w ustępie 2 wspomnianej ustawy). Jeżeli jest brak takich danych lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia Stron lub jednej Strony, gdy druga Strona w toku postępowania nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania Strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.