Pomoc na zakup nieruchomości rolnych to niebagatelny problem.

Doczekał się nawet decyzji Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 4 z 08.01.2010, str. 89).

Można w niej przeczytać:  Pomoc państwa, która ma zostać przyznana, wynosi 400 mln PLN i powinna umożliwić w latach 2010–2013 sprzedaż ok. 600 tys. ha ziemi rolnej na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych spełniających kryteria gospodarstwa rodzinnego, tj. do 300 ha. Program powinien umożliwić utworzenie około 24 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż średnia w danym województwie. Średnia kwota pomocy na jedno gospodarstwo powinna wynosić około 4 500 EUR. Cena kwalifikujących się nieruchomości rolnych nie powinna przekroczyć średniej ceny rynkowej w danym województwie. Jeśli chodzi o nieruchomości będące własnością Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, należy zastosować procedurę przetargową.

Zadaliśmy więc pytanie: Ile ha ziemi sprzedano z pomocą państwa? Ile z owych 400 mln wydano?

ARiMR wyjaśniła:

„W okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 września 2012r. za preferencyjny kredyt z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z linii kredytowej na zakup ziemi nKZ producenci rolni nabyli 146.270,43ha. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała bankom z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów kwotę 144.417,66 tys. zł.”.

ANR z kolei:

„Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych udzielił pomocy na sprzedaż mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przy rozłożeniu na raty ceny sprzedaży z zastosowaniem preferencyjnego oprocentowania:

-           w roku 2010 na kwotę 6 733 010 zł,

-           w roku 2011 na kwotę 15 155 070 zł.

W związku z faktem, że rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania  art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.) nakłada obowiązek sprawozdawania rocznego dane za rok 2012 będą dostępne po zakończeniu roku kalendarzowego. ANR nie może podać kwoty pozostałej do wykorzystania w oparciu o decyzję Rady, gdyż nadzór nad całością pomocy publicznej udzielanej  w rolnictwie sprawuje MRiRW.”