Stanowisko Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych dotyczące projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Prezydium dotyczącego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej „projekt ustawy") w dniu 15 marca no16 roku wypracowań następujące stanowisko:

1. Związek w pełni popiera przepisy projektu ustawy dotyczące nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ideę ochrony polskiej ziemi przed.zagranicznym kapitałem”.

2. Związek zgadza się, iż ostateczny termin wejścia w życie ustawy to 3 kwietnia noi6 roku, gdyż w dniu następnym mija 1:z-letni czas ochronny przed wykupem polskiej ziemi przez obcokrajowców. Natomiast uważa, że jest jeszcze dość czasu, aby móc jeszcze bardziej dostosować ten projekt ustawy do oczekiwań polskich rolników.

3. Związek całkowicie podziela obawy i zastrzeżenia wyrażone w Opinii dotyczącej projektu ustawy (RL-o3o:z—s/ i6), przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów. Szczególne wątpliwości dotyczą zachowania konstytucyjnego prawa do ochrony własności i innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia (art.
64 Konstytucji), poniekąd konstytucyjnego prawa w wolność działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji) oraz prawa do wolności wyboru miejsca zamieszkania (art. 52 ust. 1 Konstytucji).

4. Związek zaznacza, iż nie ma obaw o swobodę dziedziczenia nieruchomości
rolnych przez osoby bliskie. Ten problem był mocno negocjowany ze Sprawozdawcą projekt ustawy Ministrem Zbigniewem Babalskim podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Prezydium KZRKiOR.

5. Związek uważa, iż polska wieś potrzebuje odrębnej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która kompleksowo będzie regulować ustrój rolny na polskiej wsi. podczas Posiedzenia Prezydium KZRKiOR przedstawiciele Związku nakreślili Ministrowi Babalskiemu ten postulat, co spotkało się z aprobatą Ministra.