Od rolników, którzy składają wnioski o przyznanie premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, wymagane jest złożenie zobowiązania o utworzeniu gospodarstwa o odpowiedniej wielkości. Jednocześnie do powierzchni gospodarstwa nie można było wliczyć gruntów dzierżawionych przez "młodego rolnika" od osób prywatnych, oraz podmiotów innych niż Agencja Nieruchomości Rolnych, czy jednostka samorządu terytorialnego.

Nowo powstałe gospodarstwo musi dysponować obszarem o powierzchni równej przynajmniej średniej wielkości gospodarstwa w danym rejonie – tak jest w przypadku "mniejszych" województw. Ponadto młody gospodarz z tych regionów zobowiązuje się, że w ciągu 3 lat od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, zwiększy obszar uprawianych przez siebie gruntów rolnych do poziomu średniej krajowej. Obecnie średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie wynosi 10,15 ha.

Natomiast województwa "większe" czyli takie, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej, utworzone przez "młodego rolnika" gospodarstwo musi mieć powierzchnię równą przynajmniej średniej krajowej.

Dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. nr 196, poz. 1304), które obowiązuje od 22 października 2010 r. dzierżawy tego typu można już wliczać do całkowitej powierzchni gruntów rolnych gospodarstwa. Warunkiem ich zaliczenia do wymaganej powierzchni gospodarstwa jest zawarcie umowy dzierżawy na co najmniej 10 lat. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego albo mieć datę pewną, tj. datę poświadczoną przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza.

Możliwość zgromadzenia wymaganej powierzchni użytków rolnych poprzez wydzierżawienie gruntów od osoby prywatnej będą mieli nie tylko wnioskodawcy, którzy oczekują na wydanie decyzji przyznającej pomoc, ale też beneficjenci, którzy już uzyskali decyzję o przyznaniu pomocy. W tym ostatnim przypadku muszą być spełnione następujące warunki:

1) osiągnięcie minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji, o ile termin ten nie upłynął;
oraz
2) zobowiązanie się do zwiększenia powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie co najmniej do średniej powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, do dnia upływu 3 lat od dnia odręczenia tej decyzji.