Poniżej cały komunikat MRiRW:

"Stanowisko Ministra – nieprawdziwe informacje PSL

- Rolnicy nie będą mogli powiększać swoich gospodarstw; zakaz kupna ziemi od państwa spowoduje, że nikt nie będzie mógł zwiększyć swojego gospodarstwa. (Ulotka PSL)

Projekt ustawy przewiduje wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu na okres 5 lat. Ma to na celu spełnienie postulatów zgłaszanych przez rolników, którzy chcą mieć równe szanse w dostępie do państwowej ziemi rolnej w Polsce, a w skutek ustawicznego wzrostu cen nieruchomości rolnych nie mają obecnie wystarczających środków na ich zakup. Z tego względu, w tym okresie, podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości Zasobu powinny być korzystne dla rolników trwałe dzierżawy. Należy bowiem wskazać, że gospodarstwo może być powiększone również poprzez dzierżawę nieruchomości rolnych. Po 3 latach dzierżawy rolnicy uzyskają prawo pierwszeństwa nabycia tych gruntów, co oznacza, że będą mogli je nabyć w przypadku przeznaczenia ich do sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych po cenie oszacowania. Należy zwrócić również uwagę, że wstrzymanie sprzedaży nie będzie dotyczyć nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha, a ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, będzie mógł wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnych, jeśli będą za tym przemawiać względy społeczno-gospodarcze (np. wtedy gdy, izba rolnicza albo inne organizacje rolnicze wystąpią o przeprowadzenie przetargu ograniczonego na sprzedaż na rzecz rolników indywidualnych). Rolnicy będą mogli także bez przeszkód powiększać swoje gospodarstwa poprzez nabywanie gruntów na rynku prywatnym.

- Projekt zakłada możliwość zakupu ziemi tylko przez rolnika indywidualnego oraz zakaz sprzedaży i oddawania ziemi innym podmiotom. W praktyce zniknie rynek obrotu ziemią co doprowadzi do drastycznego spadku cen gruntów rolnych. (Ulotka PSL)