Sejm zajął się sprawozdaniem ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy, prezentując sprawozdanie, podkreślił, że „rejestry ministra spraw wewnętrznych powstają wyłącznie na podstawie wypisów aktów notarialnych dotyczących czynności prawnych, na mocy których cudzoziemcy nabyli nieruchomości, nabyli czy objęli udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, prawomocnych odpisów orzeczeń sądów, mocą których nastąpiło nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, a także odpisów postanowień o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który to wpis dotyczy nabywania lub objęcia przez cudzoziemców udziałów lub akcji w spółkach posiadających nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej.”

Jak przypomniał, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia ministra spraw wewnętrznych, potrzebne jest też zezwolenie na nabycie czy objęcie akcji lub udziałów w spółce, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji spółki handlowej z siedzibą w Polsce, która to spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terytorium Polski. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne, a o nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca orzeka sąd na żądanie między innymi ministra spraw wewnętrznych; uprawnienie to posiada również właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wójt, starosta, marszałek województwa, a także prokurator.

- Realizując przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w 2013 r. minister spraw wewnętrznych wydał 252 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 697,15 ha, w tym 161 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 660,9 ha, 57 zezwoleń na nabycie lokali użytkowych oraz mieszkaniowych o łącznej powierzchni 3638,63 m2, 11 zezwoleń na nabycie akcji i udziałów w spółkach będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości w Polsce o powierzchni 12,45 ha. Zezwolenia dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim oraz wielkopolskim. Wśród podmiotów, którym wydano zezwolenie, dominowały podmioty reprezentujące obywatelstwo lub kapitał Ukrainy i Niemiec.