Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało sprawozdanie za 2010 rok z realizacji przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dokument zostanie teraz przedstawiony Sejmowi RP.
W 2010 roku statystyka nabywania nieruchomości przez cudzoziemców ukształtowała się na zbliżonym poziomie, w porównaniu z latami ubiegłymi. Kryzys na światowych rynkach inwestycyjnych nie spowodował w Polsce zahamowania inwestycji, związanych z nabywaniem nieruchomości. W 2010 roku odnotowano nawet 14 proc. wzrost liczby transakcji nabywania nieruchomości gruntowych, w porównaniu z rokiem ubiegłym.
W 2010 r. cudzoziemcy uzyskali 262 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni 807,79 ha (ponadto wydano 2 zezwolenia na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych). Wydane przez szefa MSWiA zezwolenia dla cudzoziemców starających się o kupno nieruchomości gruntowych w Polsce dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych m.in. w województwach: dolnośląskim (188, 36 ha), świętokrzyskim (119, 64 ha), mazowieckim (106, 15 ha), łódzkim (62, 00 ha), lubuskim (50, 35 ha) i lubelskim (45, 81 ha).
W latach 1990-2010 cudzoziemcy uzyskali w sumie 23 tys. 587 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni około 48 tys. ha. Najwięcej zezwoleń wydano pod koniec lat 90-ych (np. w roku 1999 było to ponad 2 tys. zezwoleń na nieco ponad 5 tys. ha).
Wielu polskich emigrantów, posiadających aktualnie obywatelstwo innego kraju oraz ich najbliższe rodziny (dzieci, wnukowie), interesują się nabyciem nieruchomości gruntowych w Polsce na cele rekreacyjne lub jako miejsce powrotu do kraju po przejściu na emeryturę.
Nieruchomości chcą nabywać również cudzoziemcy pozostający w związkach małżeńskich z obywatelami polskimi, mieszkający na stałe i pracujący w Polsce, a także osoby, które prowadzą w Polsce działalność gospodarczą lub zasiadają w zarządach polskich spółek.