Ograniczenie ochrony obejmie też grunty rolne położone poza granicami miast
Czy znowelizowana ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych będzie dotyczyła wszystkich użytków rolnych znajdujących się w granicach administracyjnych miast czy tylko gruntów o najniższych klasach.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ochrona ta, poza ograniczeniem przeznaczania ich na cele nierolnicze i nieleśne, będzie polegać także na zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji oraz rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze.
W swoim pierwotnym brzmieniu projekt ustawy dotyczył zdjęcia z gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klas IV-VI, położonych w granicach administracyjnych miast, ochrony przewidzianej dla gruntów rolnych i uwolnienia tych gruntów dla celów inwestycyjnych. W uza-

sadnieniu projektu wskazano, że w aktualnym stanie prawnym przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze dokonuje się co do zasady w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) odpowiednich zgód i opinii wymienionych w ustawie podmiotów. Ponadto, poza wspomnianą zmianą przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze, konieczne jest dodatkowo uzyskanie decyzji administracyjnej o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych. Zgodnie z przegłosowaną treścią ustawy nowelizującej, wyłączenie stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych będzie dotyczyło wszystkich gruntów rolnych stanowiących użytki rolne w granicach administracyjnych miast, a nie tylko wstępnie wskazanych gruntów o najniższych klasach.

Podobał się artykuł? Podziel się!