W latach 2011-2015 cudzoziemcy nabyli nieruchomości rolne i leśne o powierzchni odpowiednio: 503,57 ha, 327,65 ha, 500,32 ha,705,57 ha i 345,99 ha.

„W 2015 r. minister właściwy do spraw wewnętrznych wydał cudzoziemcom 162 zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 446,05 ha, co stanowi ok. 97 % powierzchni wszystkich nieruchomości gruntowych objętych zezwoleniami w omawianym roku sprawozdawczym” – podaje „Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców”, którym Sejm ma się zająć podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia.

Liczba wydanych zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców utrzymuje się na zbliżonym poziomie od kilku lat. W 2015 r. wydano 335 zezwoleń (w 2014- 271).

W 2015 r. zauważa się natomiast dużą różnicę w powierzchni nabytych nieruchomości gruntowych w stosunku do roku 2014 r. Powierzchnia ta jest o ok. 55 proc. mniejsza niż w 2014 r. – podano w sprawozdaniu.

Powierzchnia nieruchomości rolnych i leśnych objętych zezwoleniami w 2015 r. wyniosła 446 ha, rok wcześniej – 1030 ha, w 2013 r. – 661 ha, w 2012 – 1021 ha, w 2011 – 1001 ha.

W ramach 162 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych, 32 zezwolenia dotyczyły nieruchomości stricte leśnych o łącznej powierzchni 118,44 ha.

Tab. Liczba zezwoleń.jpg
Tab. Liczba zezwoleń.jpg

Osoby fizyczne otrzymały 53 zezwolenia dotyczące łącznie 20,44 ha nieruchomości rolnych i leśnych, zaś osoby prawne – 109 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 425,61 ha.

Wręcz żadne było zainteresowanie zezwoleniami ze strony cudzoziemców – osób fizycznych będących obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego – odebrali 11 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 7,18 ha.

Cudzoziemcy – osoby prawne – przedsiębiorcy państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego otrzymali natomiast 109 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 425,61 ha.