Agencja Nieruchomości Rolnych ma sukcesy. Podczas konferencji prasowej podsumowującej 2010 rok prezes Tadeusz Nawrocki poinformował, że Agencja sprzedała w ubiegłym roku 96,5 tys. ha gruntów rolnych, czyli o 7 proc. więcej niż planowano, oraz że odprowadzi do budżetu państwa za ubiegły rok kwotę 980 mln zł, czyli o 441 mln zł więcej niż zakładano.

Kierownictwo Agencji przedstawiło też „zadania, jakie postawiono przed nią w 2011 r.”: „środki przekazywane do budżetu państwa mają wynieść 2 159 mln zł. Zostaną one uzyskane przede wszystkim ze sprzedaży gruntów, dlatego ANR obejmie procedurą sprzedaży 300 tys. ha. Do sprzedaży trafi m.in. ok. 50 tys. ha gruntów objętych zastrzeżeniami reprywatyzacyjnymi.’

Aby Agencja mogła zrealizować owe „zadania, jakie przed nią postawiono”, konieczna jest druga strona: rolnik, który kupi ziemię.

Wola skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu

Nasz czytelnik otrzymał pismo: „Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, realizując zadania ustawowe nałożone na Agencję przepisami prawa, informuje, że przeznaczył do sprzedaży działki (tu lokalizacja). Pozyskano wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy dla działek, z którego wynika, że przeznaczenie nieruchomości to tereny upraw rolnych i leśnych. Oddział Terenowy dokona weryfikacji stanu formalno-prawnego nieruchomości i w razie niestwierdzenia przeszkód w sprzedaży nieruchomości, po dokonaniu lustracji, działki zostaną przygotowane do sprzedaży. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Agencją a Panem. Do ww. nieruchomości, w razie przeznaczenia jej do sprzedaży, na podstawie umowy dzierżawy, przysługuje Panu pierwszeństwo nabycia (...). W związku z powyższym proszę o udzielenie pisemnej informacji w terminie do (tu miesięczny termin w stosunku do daty wystosowania – nawet nie odbioru – pisma) o perspektywie skorzystania lub nieskorzystania przez Pana z przysługującego prawa pierwszeństwa w nabyciu. W przypadku nie wyrażenia woli skorzystania przez Pana z pierwszeństwa w nabyciu lub braku odpowiedzi, Agencja wystawi działki na sprzedaż w drodze przetargu, łącznie z obciążeniem umową dzierżawy”.

Czytelnik „wolę skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu” miał, tyle tylko, że chciał ją objawić wtedy, jak umowa dzierżawy będzie się kończyć, czyli najlepiej w grudniu 2025 roku.