Zgodnie z przepisami prawa (Ustawa o podatku rolnym, Dz. U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zm.) opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza.

Podatek rolny ustalany jest przez wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) w drodze decyzji, która doręczana jest na piśmie, zazwyczaj za pośrednictwem poczty lub przez pracowników urzędu gminy. Jej odbiór należy zawsze pokwitować.

Odwołanie
Jeśli nie zgadzamy się z wysokością podatku, mamy prawo – zgodnie z ustawą o „Ordynacji podatkowej” (Dz. U.  z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) – wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Robimy to za pośrednictwem wójta, który wydał decyzję. Wójt może zmienić swoją wcześniejszą decyzję, a jeśli jest przekonany o jej słuszności, ma obowiązek przekazać odwołanie (wraz z aktami naszej sprawy) do samorządowego kolegium odwoławczego.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymaniu decyzji o wymiarze podatku. Jeżeli np. decyzję ustalającą podatek rolny odbierzemy 4 lutego, to termin wniesienia odwołania zaczyna biec 5 lutego i kończy się 18 lutego. Jeżeli ostatni dzień terminu wniesienia odwołania upływa w sobotę lub w dni wolne od pracy (w święto albo w niedzielę), ulega on przedłużeniu do dnia następnego.

Odwołanie można złożyć osobiście w biurze podawczym urzędu gminy lub nadać je w urzędzie pocztowym (obowiązkowo listem poleconym, a dowód nadania zachować – ważna jest bowiem data nadania odwołania na poczcie). Jeżeli dokument składamy bezpośrednio w urzędzie gminy, warto pamiętać o przygotowaniu jego kopii, na której urzędnik przyjmujący odwołanie w biurze podawczym umieści tzw. prezentatę, tj. pieczęć urzędu z datą złożenia pisma. Dzięki temu będziemy mieć potwierdzenie złożenia wniosku. Składając odwołanie, należy wnieść opłatę, tzn. nakleić na piśmie znaczki opłaty skarbowej o wartości 5 zł.

Szansa dla spóźnialskich
Jeżeli wystąpią szczególne okoliczności (np. pobyt w szpitalu), które uniemożliwią nam odwołanie się w ustawowym terminie, możemy złożyć do kolegium odwoławczego (także za pośrednictwem wójta) pismo o przywrócenie terminu wniesienia odwołania. Wraz z tym wnioskiem należy koniecznie złożyć odwołanie.