Rada UE zgodę na wydłużenie udzielania po 2009 r. dopłat do oprocentowania kredytów zaciąganych na zakup ziemi rolnej na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych do 300 hektarów wydała w listopadzie 2009 r. Przywilej miał obowiązywać wobec Polski do końca 2013 r. Komisja Europejska jednak decyzję Rady UE zakwestionowała, ale Trybunał Sprawiedliwości na początku grudnia br. odrzucił wniosek KE w tej sprawie.

Dopłaty te miały latach 2010-2013 umożliwić utworzenie około 24 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż średnia w danym województwie. Średnia kwota pomocy na jedno gospodarstwo wynosiła około 4,5 tys. euro.

Od 1 stycznia 2014 r. pomoc będzie mogła być przyznawana na zakup gruntów (poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane), w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. wydatków kwalifikowanych inwestycji. Ponadto taka pomoc będzie obejmowała zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub zakup nieruchomości innych niż użytki rolne.

Obecnie w trakcie prac legislacyjnych znajduje się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów ze stycznia 2009 r., która ma zmienić zasady udzielania dopłat do nowych kredytów na zakup użytków rolnych. Chodzi o dopłaty do oprocentowania kredytów w kwotach nieprzekraczających kwot pomocy de minimis.

Pomoc de minimis na jedno gospodarstwo rolne na trzy lata (2014 - 2016) wyniesie 15 tys. euro. Jest to pomoc publiczna, na którą zezwala KE.

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła nadal rozkładać spłatę należności za zakup państwowej ziemi na podstawie dotychczasowych przepisów. Jednak oprocentowanie tych należności będzie wynosiło w 2014 r. ponad 4 proc. w skali roku.

Agencja do końca listopada 2013 r. sprzedała 110 tys. ha, plan na 2013 r. zakłada sprzedaż 127 tys. ha. W 2012 r. ANR sprzedała 132 tys. hektarów ziemi.

Podobał się artykuł? Podziel się!