Dlatego też, 26 stycznia br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o powołanie do życia organu kolegialnego przy Prezesie ANR – utworzonego z  ekspertów, którzy opiniowali  by politykę obrotu ziemią oraz jej obrót powyżej 100 ha, w skład którego wszedłby przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych. Takie same grupy doradców należałoby powołać przy dyrektorach oddziałów terenowych ANR, którzy opiniowali by obrót ziemią w województwie.

Ze względu na wagę problematyki obrotu nieruchomościami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ułatwiania dostępu producentów rolnych do gruntów, zdaniem Zarządu KRIR powołanie takiego organu miałoby duże znaczenie dla eliminowania notowanych w tym zakresie licznych problemów. Ponadto, Zarząd KRIR zasygnalizował Ministrowi dodatkowy problem jakim jest przedłużająca się procedura powołania nowego Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na stanowisko. 

Problemy związane z procesem wdrażania w życie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 16 września 2011 r.  o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotyczą całego kraju, a szczególnie zachodniej Polski. Zarząd KRIR jest zaniepokojony procedurami jakie obecnie obowiązują w Agencji.  Nowe przepisy prawa miały co do zasady poprawić strukturę obszarową gospodarstw rodzinnych, a tymczasem surowe wymogi ustawowe jakie są stosowane przez ANR prowadzą do niepotrzebnych problemów i napięć środowisku rolniczym zarówno rolników indywidualnych jak i dzierżawców.


Likwidacja Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnej zatwierdzającej m.in. sprzedaż gruntów rolnych powyżej 100 ha oraz brak zapisów ustawy dotyczących opiniowania przez izby rolnicze sprzedaży gruntów rolnych  powyżej 100 ha budzi wiele wątpliwości rolników, iż ANR będzie stosowała przy sprzedaży wyłącznie politykę fiskalną, a nie agrarną Państwa.  

 


Podobał się artykuł? Podziel się!