Ustalić przebieg granicy
Istotą rozgraniczania nieruchomości jest ustalenie przebiegu ich granic, co następuje poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, a następnie ich utrwalenie znakami granicznymi. Należy pamiętać, iż w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (m.in. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 1966 roku III CR 146/66), rozgraniczenie może zostać przeprowadzone w odniesieniu do sąsiadujących ze sobą nieruchomości, będących odrębną własnością. Oznacza to, iż nie może ono dotyczyć części nieruchomości, które zostały jedynie powydzielane dla ułatwienia korzystania z nich przez poszczególnych współwłaścicieli, a nie stanowią odrębnych działek.

Z urzędu albo na wniosek
Co do zasady, postępowanie rozgraniczające jest przeprowadzane na wniosek i nie ma najmniejszych wątpliwości, iż do jego złożenia jest uprawniony właściciel jednej z nieruchomości sąsiednich, a także współwłaściciele. Istotne jest, by wszyscy współwłaściciele wzięli udział w takim postępowaniu, bowiem jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 kwietnia 2005 roku III CZP 12/05: Za utrwalony uznać można pogląd, że w postępowaniu nieprocesowym o rozgraniczenie konieczny jest udział w charakterze uczestników postępowania wszystkich właścicieli i współwłaścicieli sąsiadujących nieruchomości, skutki rozgraniczenia są bowiem niepodzielne co do wszystkich współwłaścicieli. Dlatego ugoda ustalająca przebieg linii granicznej, zawarta bez udziału wszystkich współwłaścicieli, dotknięta jest nieważnością. Krąg osób uprawnionych do zainicjowania rozgraniczenia jest szerszy - w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 1968 roku, o rozgraniczenie może wystąpić każdy, kto ma na nieruchomości prawa, a więc użytkownicy wieczyści, osoby, którym przysługują służebności gruntowe. Przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia postępowania także z urzędu, przy scalaniu gruntów. W art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawodawca przewidział rozgraniczenie z urzędu również w sytuacji, gdy potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.