Fakt odziedziczenia – czy to na podstawie testamentu, czy też dziedziczenia ustawowego jakiejś nieruchomości nie czyni jeszcze ze spadkobiercy pełnoprawnego właściciela. Aby taki status uzyskać, konieczne jest podjęcie określonych kroków prawnych.

Skutki oświadczenia
Aby stać się właścicielem dóbr dziedziczonych, trzeba najpierw złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku (można też złożyć oświadczenie o odrzucenie spadku). Oświadczenie takie powinno być złożone w ciągu 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się, że otrzymał spadek. Składa się je przed sądem lub notariuszem. W  oświadczeniu tym trzeba wskazać wyraźnie, czy spadek przyjmuje się, czy się go odrzuca. Przyjęcie spadku może nastąpić na dwa sposoby:
• wprost (tj. razem z długami spadkowymi),
• z dobrodziejstwem inwentarza (tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe).
Jeżeli spadkobierca takiego oświadczenia nie złoży w terminie 6 miesięcy od chwili, gdy dowiedział się, że bierze udział w dziedziczeniu, to przyjmuje się, że przyjęcie spadku nastąpiło wprost, a to oznacza, iż spadkobierca odpowiadać będzie za długi spadkowe. Co również istotne, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest nieodwołalne, tzn. że po dłuższym zastanowieniu nie można już zmienić raz podjętej decyzji.

Wniosek do sądu
Kolejną czynnością prawną przy nabywaniu spadku jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Stwierdzenia nabycia spadku nie można dokonać przed upływem 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, sąd może przyjąć zapewnienie złożone przez spadkobiercę składającego wniosek. Z wnioskiem o  stwierdzenie nabycia spadku należy wystąpić do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. 

Sąd przeprowadzi rozprawę, na którą wezwie osoby, które mogą być potencjalnymi spadkobiercami. Stwierdzenie nabycia spadku wydane przez sąd potwierdza, że osoba, która otrzymała spadek, rzeczywiście jest właścicielem rzeczy wchodzących w jego skład (m.in. nieruchomości).