20-letnią historię budowy przypomniał premierowi Donaldowi Tuskowi poseł Jarosław Zieliński w wystosowanej w tej sprawie interpelacji. „Zmiana przebiegu obwodnicy spowodowała, że znaczna część tych kosztów  została zmarnotrawiona. Obwodnica Augustowa według pierwotnego przebiegu miała kosztować 480 mln zł, a według nowego obecnie realizowanego wariantu przebiegu ma ona pochłonąć 659,2 mln zł” – wyliczył, wskazując na zaangażowanie PO w zmianę przebiegu trasy.

”Te wszystkie straty i problemy zostały w ostatnim czasie jeszcze bardziej spotęgowane poprzez nieprawidłowości w procesie wywłaszczania nieruchomości pod budowę obwodnicy Augustowa na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej <specustawą drogową>” – zauważył poseł i tak określił problem:

„Wycenę wszystkich działek (w liczbie ok. 900) zlecono jednemu rzeczoznawcy (Pan Jan Makal), który sporządził w sposób nierzetelny znaczną część  operatów szacunkowych, opierając swoją wycenę o niejasne i wątpliwe kryteria, co skutkowało zaniżeniem wartości wielu wywłaszczonych nieruchomości.  W konsekwencji właściciele działek byli zmuszeni do składania odwołań do ministra właściwego do spraw transportu od decyzji wojewody podlaskiego w przedmiocie  ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz skarbu państwa, a także do występowania do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy ministrze transportu ze skargami na działalność rzeczoznawcy majątkowego. W obu trybach postępowania - odwoławczym do ministra transportu w sprawie wyceny nieruchomości i wysokości odszkodowania oraz w trybie skargowo-dyscyplinarnym do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy ministrze transportu - zostały przekroczone terminy powszechnie obowiązujące w postępowaniu administracyjnym. Poczucie niesprawiedliwości z powodu zdecydowanego zaniżenia wyceny nieruchomości oraz lekceważenia przez władze publiczne - wojewodę podlaskiego oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (obecnie ministra infrastruktury i rozwoju) - zmusiło właścicieli wywłaszczanych nieruchomości, a w szczególności rolników z gminy Raczki i gminy Augustów do powołania Komitetu Protestacyjnego oraz zorganizowania w dniu 24 lutego 2014 roku oraz w dniu 3 marca 2014 roku pikiet na rondzie przy wylocie dróg krajowych nr 8 i 61 w Augustowie.”