Komisja Europejska zażądała 26 marca od Bułgarii, Litwy, Słowacji i Węgier wyjaśnień dotyczących obowiązujących w tych krajach przepisów regulujących nabywanie gruntów rolnych. Zarzuciła tym krajom, że przyjęte tam przepisy mogą „ograniczać swobody przepływu kapitału i przedsiębiorczości, a każde ograniczenie tych swobód musi być uzasadnione i zgodne z zasadami niedyskryminacji i proporcjonalności.” Wprowadzone w tych krajach i kwestionowane przez KE przepisy to, jak informowała PAP: wymóg przebywania w danym kraju; restrykcje wobec osób, które nie mieszkają w danej okolicy lub wcześniej nie prowadziły tam działalności biznesowej; wymogi dotyczące posiadania wiedzy zawodowej w przypadku cesji użytkowania gruntu lub użytkowania ziemi należącej do osoby prawnej; konieczność zatwierdzenia umowy sprzedaży i wynikająca z tego niepewność prawna.

Tymczasem podobne rozwiązania są planowane w Polsce. Co na to Ministerstwo Rolnictwa?

Poprosiliśmy w Ministerstwie Rolnictwa o komentarz do stanowiska Komisji Europejskiej. Jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie? Czy ministerstwo zamierza przedstawić własny projekt dotyczący rozwiązania problemu sprzedaży ziemi, czy poprze któryś aktualnie procedowany - i który? Kiedy będzie opinia rządu do przedstawionych projektów?

Jak wynika z udzielonej odpowiedzi, Ministerstwo Rolnictwa wciąż dużo ma do powiedzenia o tym, jak jest, natomiast mniej o tym, jak będzie.

I tak w udzielonej odpowiedzi czytamy:

<Odnosząc się do artykułu „KE kwestionuje ograniczenia w sprawie sprzedaży ziemi w czterech krajach UE” z dnia 26 marca 2015 r., w pierwszej kolejności należy wskazać, że zasady nabywania nieruchomości rolnych w Polsce przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), zgodnie z którą nabycie nieruchomości rolnej przez cudzoziemca wymaga uzyskania przez niego zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej oraz w przypadku nieruchomości rolnych - minister właściwy do spraw rozwoju wsi. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw - stron umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, tj. do 1 maja 2016 r. Po upływie tego okresu, tj. po 1 maja 2016 r., wymóg uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych będzie w dalszym ciągu obowiązywał podmioty pochodzące spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Konfederacji Szwajcarskiej. W świetle powyższego nie jest prawdą, że „cudzoziemcy będą mogli nabywać ziemię bez konieczności ubiegania się o zezwolenie po 1 maja 2016 roku”.