Rakoczy przedstawił posłom z komisji spraw wewnętrznych sprawozdanie z realizacji w 2012 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Zgodnie z tą pochodzącą z 1920 r. regulacją, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców co do zasady wymaga zezwolenia MSW. Cudzoziemcy mają także obowiązek uzyskiwać zezwolenie na nabycie lub objęcie udziałów czy akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Ze względu na przepisy europejskie, zezwolenia nie potrzebują obywatele i firmy pochodzące z krajów europejskiego obszaru gospodarczego i Szwajcarii - jedyny obecnie obowiązujący okres przejściowy (skończy się 1 maja 2016 r.) dotyczy nieruchomości rolnych i leśnych.

MSW wydało w 2012 r. 409 zezwoleń na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości (w tym lokali), akcji i udziałów. Wśród nich było 318 zezwoleń dot. nieruchomości gruntowych (łącznie nieco ponad tysiąc hektarów), z czego 218 dotyczyło nieruchomości rolnych i leśnych. Obywatelom krajów spoza europejskiego obszaru gospodarczego wydano 80 zezwoleń na nabycie lokali użytkowych i mieszkań położonych w strefie nadgranicznej (łącznie niemal 4,9 tys. metrów kwadratowych).

W ub.r. wydano też 11 zezwoleń dotyczących udziałów lub akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości (o powierzchni niecałych 23 hektarów). Jak tłumaczył Rakoczy, utrzymująca się od lat mała liczba tego typu zezwoleń wynika z tego, że obrót kapitałowy dla podmiotów pochodzących z europejskiego obszaru gospodarczego jest swobodny i nie podlega ograniczeniom.

W 2012 r. MSW wydało 74 decyzje o odmowie udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (w tym lokali). Podstawą odmowy najczęściej były niewykazanie przez cudzoziemca trwałej więzi z Polską, niedostarczenie potrzebnych dokumentów oraz sprzeciw resortu rolnictwa (15 przypadków - chodziło o nieruchomości, które chcieli nabyć Polacy) lub MON (w jednym przypadku).

Według rejestrów MSW cudzoziemcy - zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i w sytuacjach, gdy nie było takiego obowiązku - w 2012 r. nabyli nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni ponad 3,4 tys. hektarów (zarejestrowano ponad 4,6 tys. transakcji), z czego ponad 400 hektarów przypadło na nieruchomości rolne i leśne. Cudzoziemcy nabyli też w 3,9 tys. transakcjach lokale mieszkalne i użytkowe o powierzchni niemal 600 tys. metrów kwadratowych. Zarejestrowano też 308 transakcji dotyczących akcji lub udziałów w spółkach, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości o łącznej powierzchni niecałych 4,2 tys. hektarów.